Наука

Наукова діяльність

Наукові дослідження на території НПП «Черемоський» беспосередньо виконують фахівці науково-дослідного відділу, а також майстри з охорони природи проводять моніторинг в межах закріплених за ними обходів. Для виконання вузькоспеціалізованих науково-дослідних робіт епізодично залучаємо фахівців інших наукових установ.

Відповідно до поставлених завдань наукові дослідження на території НПП  "Черемоський" проводяться за наступними напрямками:

- інвентаризація флори, фауни та мікобіоти, цінних геолого-морфологічних  та гідрологічних утворень, об’єктів історико-культурної спадщини;

 - ведення досліджень геодинамічних та мікрокліматичних явищ, антропогенного впливу на території природно-заповідного фонду;

- дослідження динаміки рослинного та тваринного світу, їх фенології, сезонних стадій розвитку;

- спостереження за кліматичною ситуацією на території парку;

- розробка та обґрунтування природоохоронних рекомендацій, напрямків перспективного, сталого, екологічно збалансованого розвитку НПП «Черемоський», подальшого розширення та вдосконалення структури національного парку.

Наукові співробітники беруть участь та виступають з науковими доповідями на конференціях та семінарах всеукраїнського та міжнародного рівнів, а також вебінарах, тренінгах та круглих столах.

Важливим напрямком наукової діяльності є апробація та публікація результатів досліджень. Від початку створення Парку за авторства наукових співробітників вийшло з друку 169 наукових публікацій, з них: 9 статей у фахових наукових виданнях, 3 у виданнях занесених до наукометричних баз даних Scopus, Web of science та 1 автореферат дисертації. У 2018 році захищено 1 кандидатську дисертацію за спеціальністю «Екологія».

НПП "Черемоський" є неодноразовим співорганізатором наукових та науково-практичних міжнародних конференцій, таких як "Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень" (2015-2017 роки) та "Рельєф і клімат" (2018 рік). Результатом роботи цих конференцій є збірники матеріалів, які вміщують результати досліджень, у тому числі на території НПП"Черемоський", науковців з України та ближнього зарубіжжя.

При НПП "Черемоський" діє Науково-технічна рада, яку очолює директор Парку.

За період існування НПП "Черемоський" підготовлено і випущено 10 томів Літопису природи, які містять результати діяльності Парку.