Запобігання проявам корупції

 Затверджено         наказом НПП «Черемоський»
      №06  від 25 січня 2021 р.


Антикорупційна програма

 Національний природний парк «Черемоський» 2021-2022


    Дана програма розроблена у відповідності до Конституції України, Закону України від 14.10.2014 р. №1700 «Про запобігання корупції»,  та Типової Антикорупційної програми, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.03.2017 №75 зареєстрованим в Міністерстві Юстиції України від 09.03.2017 за № 326/30194 та іншого антикорупційного законодавства України. Антикорупційна програма поширюється на всіх посадових осіб та працівників НПП «Черемоський», в тому числі на осіб, що проходять в установі  навчальну (виробничу) практику.

                                               І. Загальні положення 

 1.  Антикорупційна програма Національного природного парку «Черемоський» (далі –НПП «Черемоський») є комплексом правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності установи.
 • Текст Антикорупційної програми перебуває у постійному відкритому доступі для працівників та посадових осіб установи.
 1. Антикорупційна програма є обов’язковою для виконання усіма працівниками даної установи.
 2. Терміни які вживаються в Антикорупційній програмі:

антикорупційна експертиза - діяльність із виявлення в локальних правових актах підприємства, проектах локальних правових актів положень, які самостійно чи у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією;

пряме підпорядкування - відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням; 

близькі особи - особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у частині 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта;

корупційне правопорушення - діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;

корупція - використання особою, зазначеною у частині 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей;

неправомірна вигода - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи не грошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав;
потенційний конфлікт інтересів - наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

подарунок - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової; 

правопорушення, пов’язане з корупцією - діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені цим Законом вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною у частині 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;

приватний інтерес - будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях;

реальний конфлікт інтересів - суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

суб’єкти декларування - особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої Закону України «Про запобігання корупції», інші особи, які зобов’язані подавати декларацію відповідно до цього Закону;

члени сім’ї - особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

 1. Перелік антикорупційних заходів їх опис, стандартів, процедур та порядок їх виконання (застосування).

      З метою неухильного дотримання вимог антикорупційного законодавства під час здійснення господарської діяльності України НПП «Черемоський» :

- Розроблює, запроваджує та реалізує на практиці антикорупційні заходи та контролює їх реалізацію, які є необхідними та достатніми для запобігання , виявлення і протидії корупції у своїй діяльності.

- Забезпечує регулярну оцінку корупційних ризиків, які існують в установі та вживає заходи щодо їх усунення. 

 - Застосовує превентивні антикорупційні механізми, вживає заходи щодо запобігання та припинення корупційних правопорушень, розробляє відповідні плани (додаток 1), положення, накази та інструкції, що регламентують діяльність із запобігання і протидії корупції. 

 - Проводить антикорупційну експертизу нормативно-правових актів, які видаються в установі. 

- Здійснює внутрішній моніторинг та контроль за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб. 

 - Здійснює належний нагляд та контроль за дотриманням даної Антикорупційної програми.

- Ознайомлює нових працівників із положеннями Закону, змістом Антикорупційної програми, проведення навчальних заходів з питань запобігання та протидії корупції.

 - Надає роз’яснення щодо процедури заповнення декларацій посадовим особам та здійснює контроль за своєчасністю їх здачі. 

 - Сприяє організації підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників підприємства з питань, пов’язаних із запобіганням корупції. 

- При необхідності проводить службові розслідування по виявленим ознакам корупції та корупційних правопорушень. 

- Організовує взаємодію з спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції. 

 - Розробляє норми етичної поведінки працівників установи та створює в колективі атмосферу нетерпимості до можливих проявів корупції, сприяння викриття підготовки та вчинення корупційних правопорушень. 

 - Розробляє заходи щодо захисту особи, яка повідомила про факти підбурення її до вчинення корупційного  правопорушення або про вчинені іншими працівниками корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.

- Доводить до відома всіх працівників установи інформацію, щодо обмеження одержання дарунків.

- Доводить до відома всіх працівників інформацію щодо обмеження використання посадового  становища.

- Доводить до відома всіх працівників установи інформацію, щодо запобіганню одержанню ними неправомірної вигоди або дарунка та поводження з ними.

- Доводить до відома всіх працівників установи інформацію що сумісництва та суміщенню посад.

- Періодично проводить для працівників НПП «Черемоський» семінари, предметом яких є роз’яснення норм Антикорупційної програми установи  та антикорупційного законодавства, задля підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання і протидії корупції.

 1. Норми професійної етики посадових осіб (працівників) установи

   3.1 Посадові особи (працівники)  установи під час виконання своїх функціональних обов’язків зобов’язані неухильно  додержуватися  вимог Закону та загальновизнаних етичних норм поведінки, бути ввічливими у стосунках з громадянами, керівниками, колегами і підлеглими.

3.2 Посадові особи (працівники) не розголошувати і не використовувати в інший спосіб конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх посадових обов’язків, крім випадків, встановлених законом;

3.3 Посадові особи (працівники) повинні  утримуватися від виконання рішень чи доручень керівництва, якщо вони становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним  або суспільним інтересам або суперечать законодавству. 

3.4 Посадові особи установи  самостійно оцінюють правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень;

3.5 У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які особа вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним Законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, вона повинна негайно в письмовій формі повідомити про це директора НПП «Черемоський» та Уповноважену особу. 

3.6 Посадові особи (працівники) зобов'язані при виконанні своїх посадових повноважень дотримуватися політичної нейтральності, уникати демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів, не використовувати посадові повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків. 

3.7 Посадові особи (працівники) діють неупереджено, незважаючи на приватні інтереси, особисте до будь-яких  осіб, на свої політичні, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання.

3.8 Посадові особи (працівники) повинні сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконувати функціональні обов'язки, рішення та доручення осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні  або підконтрольні.  

 1. Права і обов’язки посадових осіб ( працівників ) НПП «Черемоський»

 4.1. Посадові особи та працівники НПП «Черемоський» та інші особи, які виконують роботу та перебувають у трудових відносинах мають право:

4.1.1 Вимагати від керівництва установи обговорювати положення Антикорупційної програми.

4.1.2.Звертатися до Уповноваженого за консультаціями щодо виконання Антикорупційної програми та роз'ясненнями щодо їх положень.

4.1.3 Вимагати від керівництва установи справедливого вирішеня справи щодо конфлікту інтересів.

4.1.4. Утримуватися від виконання рішень чи доручень керівників НПП «Черемоський», якщо вони суперечать Закону, незважаючи на приватні інтереси.

4.1.5.Здійснювати заходи із врегулювання конфлікту інтересів.

4.1.6. Звертатись до Уповноваженого або правоохоронних органів із заявами про вчинення посадовими особами установи  корупційного або пов'язанного з корупцією правопорушення. 

4.1.7.Звертатись до суду за захистом своїх порушених прав.

4.2 Посадовим особам та працівникам  установи забороняється:

4.2.1 Забороняється використовувати свої посадові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке майно або кошти установи  в приватних інтересах.

4.2.2 Працівникам забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних та фізичних осіб у зв’язку із здійсненням своїх посадових обов’язків або якщо особа, яка дарує, перебуває в 

підпорядкуванні такої особи.

- Проте, працівники  можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, крім випадків, передбачених абзацом першим цього пункту, якщо вартість таких подарунків не перевищує один прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки.

Передбачене вище обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які:

1) даруються близькими особами;

2) одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

4.2.3. Подарунки, одержані особами, зазначеним, як подарунки державі, територіальній громаді, державним або комунальним підприємствам, установам чи організаціям, є відповідно державною або комунальною власністю і передаються органу, підприємству, установі чи організації у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

4.2.4 Рішення, прийняте особою, на користь особи, від якої вона чи її близькі особи отримали подарунок, вважаються такими, що прийняті в умовах конфлікту інтересів, і на ці рішення розповсюджуються положення статті 67  Закону України « Про запобігання Корупції».

 4.2.5 Посадові особи (працівники) у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобов’язані невідкладно вжити таких заходів:

1) відмовитися від пропозиції;

2) за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;

3) залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників;

4) письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника або спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

4.2.6 Якщо особа,  виявила у своєму службовому приміщенні чи отримала майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок, вона зобов’язана невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, письмово повідомити про цей факт свого безпосереднього керівника або його заступника  або спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка складається акт, який підписується особою, яка виявила неправомірну вигоду або подарунок, та її безпосереднім керівником або спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

У разі якщо майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок виявляє особа, яка є керівником органу, акт про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка підписує ця особа та особа, уповноважена на виконання обов’язків керівника відповідного органу.

 Предмети неправомірної вигоди, а також одержані чи виявлені подарунки зберігаються в органі до їх передачі спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції.

4.2.7. У випадку наявності в особи, сумнівів щодо можливості одержання нею подарунка, вона має право письмово звернутися для одержання консультації з цього питання до Національного агентства, яке надає відповідне роз’яснення.

4.3 Посадові особи та працівники  установи зобов’язані.

 4.3.1 Посадові особи (працівники) зобовязані вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів.

4.3.2. Посадові особи (працівники) підприємства зобов’язані повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли вони дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів свого безпосереднього керівника, а у разі, якщо конфлікт пов'язаний з безпосереднім керівником – директора НПП «Черемоський» і Уповноваженого. Також працівники зобов’язані не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів та вжити відповідних заходів задля врегулювання конфлікту інтересів.

4.3.3. Посадові особи установи, до повноважень яких належить звільнення (ініціювання звільнення) з посади працівників протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє відповідну особу.
4.3.4. Посадові особи установи, до повноважень яких належить звільнення (ініціювання звільнення) з посади, яким стало відомо про конфлікт інтересів підлеглої йому особи, зобов’язаний вжити передбачені Законом України «Про запобігання корупції» заходи для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів такої особи.
4.3.5 У разі існування в особи сумнівів щодо наявності в неї конфлікту інтересів вона має право звернутися за роз’ясненнями до територіального органу Національного агентства.
У разі якщо особа не отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона діє відповідно до вимог, передбачених цією Антикорупційною програмою.
Якщо працівник отримав підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, то такий працівник  звільняється від відповідальності, якщо у діях, щодо яких він звертався за роз’ясненням пізніше було виявлено конфлікт інтересів.

 4.3.6. Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів здійснюється шляхом:

1) усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;

2) застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень;

3) обмеження доступу особи до певної інформації;

4) перегляду обсягу службових повноважень особи;

5) переведення особи на іншу посаду;

6) звільнення особи.

4.3.7. Працівники підприємства, які обіймають постійно або тимчасово посади, що пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративного-господарських обов’язків, а також інші особи, які не є посадовим особами та які виконують роботу або надають послуги відповідно до договору з НПП «Черемоський», у яких наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів, можуть самостійно вжити заходів щодо його врегулювання шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих це документів безпосередньому керівнику, до повноважень якого належить звільнення (ініціювання звільнення) з посади, Уповноваженому або директору підприємства.

4.3.8. Посадові особи і працівники підприємства, що пов’язані з виконання організаційно – розпорядчих чи адміністративно господарчих функцій в термін до 01.04 кожного року повинні надавати до відповідних державних органів за попередній фінансовий рік е-декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. 

4.3.9  Не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з господарською діяльністю НПП «Черемоський»;
4.3.10  Утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю підприємства;
4.3.11. Невідкладно інформувати директора НПП «Черемоський», Уповноваженого про:
- всі випадки підбурення до вчинення корупційного правопорушення, пов’язаного з діяльністю підприємства;                                                                                                                               -  випадки вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками установи; 

- виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів.                                                                                                        

 1. Права і обов’язки особи Уповноваженого як посадової особи, відповідальної за запобігання корупції

    5.1. Уповноважений як відповідальна особа з питань запобігання та виявлення корупції призначається керівником НПП «Черемоський» відповідно до законодавства про працю та установчих документів установи.

    5.1.1. Для реалізації антикорупційної програми  НПП «Черемоський» Уповноважений, як посадова особа, відповідальна за запобігання корупції здійснює на практиці наступні антикорупційні заходи:

- Доводить до відома посадових осіб та всіх працівників інформацію про обмеження згідно вимог чинного антикорупційного законодавства України.
- Здійснює заходи щодо запобігання виникненню конфлікту інтересів та їх вирішення, у

разі виникнення.

- Періодично проводить для працівників НПП «Черемоський» семінари, предметом яких є роз’яснення норм Антикорупційної програми установи  та антикорупційного законодавства, задля підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання і протидії корупції.- 

. Повідомляє, під розписку, працівників установи про кримінальну, адміністративну, цивільно-правову відповідальність за порушення вимог Антикорупційної програми та Положення про конфіденційну інформацію НПП «Черемоський».

5.2. Уповноважений, як посадова особа, відповідальна за запобігання корупції має наступні права:
- вимагати у всіх посадових осіб установи надання письмової інформації за власноручним підписом такої особи, щодо своєчасності подання електронної декларації;
- вимагати від керівництва підприємства обговорення положення Антикорупційної програми;
- вимагати від посадових осіб (працівників) установи дотримання положень Антикорупційної програми, припинення діянь з ознаками корупційних, вчинення корупційних правопорушень;                                                                                                                                                      
- утримуватися від виконання рішень чи доручень керівників установи, якщо вони суперечать закону, незважаючи на приватні інтереси;
- звертатись до державних органів в сфері боротьби з корупцією із запитами про надання роз’яснень будь-яких питань щодо тлумачення положень антикорупційного законодавства України;
- вимагати та отримувати від усіх посадових осіб(працівників) НПП «Черемоський» письмові пояснення щодо виконання антикорупційного законодавства України;
- ознайомлюватись та отримувати будь-які документальні матеріали, які стосуються господарської діяльності підприємства;                                                                                                - ініціювати та брати безпосередню участь в проведені службових розслідувань за ознаками корупції та можливого вчинення корупційних правопорушень на підприємстві;
- звертатись до директора та за його вказівкою до правоохоронних органів з заявами про вчинення посадовими особами підприємства корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;

- звертатись до суду за захистом своїх порушених прав.

5.2. Уповноважений, як посадова особа, відповідальна за запобігання корупції має наступні обов’язки:
- не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з діяльністю НПП «Черемоський»;
- утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю підприємства;
- постійно здійснювати моніторинг дотримання антикорупційного законодавства на підприємстві;
- невідкладно інформувати керівника НПП «Черемоський» про випадки підбурення до вчинення або вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками;
- інформувати керівника установи про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;
- надавати роз’яснення з будь-яких питань щодо тлумачення положень Антикорупційної програми за зверненнями посадових осіб (працівників) підприємства;
- щорічно звітувати перед керівництвом установи щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства на підприємстві та у разі наявності повідомити про викриті факти корупції;
- дотримуватись умов конфіденційності щодо інформації про осіб, які повідомили про факти підбурення до вчинення ними корупційного правопорушення або про вчинені іншими працівниками чи особами корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;
- проводити індивідуальне консультування працівників у сфері запобігання корупції;
- письмово повідомляти про факт неподання посадовими особами установи декларації керівнику НПП «Черемоський» та за його рішенням - спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції;
- інші обов’язки, що прямо чи опосередковано виникають при виконанні Антикорупційної програми.

 1. Порядок регулярного звітування Уповноваженого перед керівництвом НПП «Черемоський»

6.1. Періодом, за який Уповноважений з питань запобігання корупції повинен відзвітувати перед засновником, представником засновника установи є 1 рік.
Уповноважений зобов’язаний до 20 січня, наступного за звітним роком, надати керівнику установи в письмовому вигляді за своїм підписом звіт щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства в установі та у разі наявності повідомити про викриті факти корупції.

 1. Порядок здійснення належного нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням антикорупційної програми у діяльності підприємства, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів

7.1. Уповноважений, задля належного нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням Антикорупційної програми у діяльності НПП «Черемоський», а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів може вимагати надання посадовими особами усних та письмових пояснень з питань дотримання ними антикорупційної програми, отримувати будь-які документи, які мають значення для встановлення факту наявності (відсутності) в діях посадових осіб (працівників) ознак корупційного правопорушення.
7.2. Оцінку результатів здійснення належного нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням антикорупційної програми надає керівник НПП «Черемоський».

 1. Умови конфіденційності інформування Уповноваженого працівниками про факти підбурення їх до вчинення корупційного правопорушення або про вчинені іншими працівниками чи особами корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

8.1. Будь-які дані, які дають можливість ідентифікувати особу, яка повідомила уповноваженого про факти підбурення їх до вчинення корупційного правопорушення або про вчинені іншими працівниками чи особами корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень відносяться до конфіденційної інформації, відповідно до Положення про конфіденційну інформацію, та охороняється згідно з чинним законодавством.
Особа, винна за розголошення конфіденційної інформації, несе відповідальність згідно чинного законодавства.

 1. Процедура захисту працівників, які повідомили  інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення

9.1. Будь-яка інформації щодо працівника, який повідомив інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення не може бути розголошена, крім випадків встановлених законодавством.                                                                                                                      9.2. У разі розголошення конфіденційної інформації про особу, яка повідомила про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, керівник, за заявою такої особи, повинен вжити всіх невідкладних заходів задля уникнення настання негативних наслідків для особи, пов’язаних з таким розголошенням.
9.3. Керівник установи та Уповноважений самостійно визначають заходи, які на їхню думку є достатніми для захисту викривачів, які повідомили інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, за умови письмового погодження працівника з колом запропонованих заходів.
9.4. Викривач  не може бути звільнений чи примушений до звільнення, притягнутий до дисциплінарної відповідальності чи підданий з боку керівника іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням ним про порушення вимог цього Закону іншою особою.
Інформація про викривача може бути розголошена лише за його згодою, крім випадків, встановлених законом.

 1. Процедура інформування Уповноваженого працівниками про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів, а також порядок врегулювання виявленого конфлікту інтересів

10.1. Повідомлення про порушення вимог Антикорупційної програми може бути здійснене працівником НПП «Черемоський» без зазначення авторства (анонімно).
Вимоги до анонімних повідомлень про порушення вимог Антикорупційної програми та порядок їх розгляду визначаються Законом України «Про запобігання корупції».
Анонімне повідомлення про порушення вимог Антикорупційної програми підлягає:
- розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної посадової особи НПП «Черемоський», містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.
- перевірці у термін не більше п’ятнадцяти днів від дня його отримання.
Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, директор може продовжити термін розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання.
10.2. У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог Антикорупційної програми Уповноважений та керівник установи вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.   

10.3. Посадові особи НПП «Черемоський» у разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками установи зобов’язані у межах своїх повноважень ужити заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно письмово повідомити про його вчинення Уповноважену особу.

10.4. Працівники установи зобов’язані повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли вони дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів свого безпосереднього керівника, Уповноважену особу, а у разі, якщо конфлікт пов'язаний з керівником установи – спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

10.5. Працівники НПП «Черемоський» зобов’язані не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів та вжити відповідних заходів задля врегулювання конфлікту інтересів.

10.6. Керівник установи, до повноважень якого належить звільнення (ініціювання звільнення) працівників із займаної посади протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє відповідну особу.

10.7. Посадова особа установи, до повноважень якої належить звільнення (ініціювання звільнення) з посади працівників, якій стало  відомо про конфлікт інтересів підлеглого йому працівника, зобов’язаний вжити передбачені Законом заходи для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів такої особи.

10.8. У разі існування в особи сумнівів щодо наявності в неї конфлікту інтересів вона має право звернутися за роз’ясненнями до територіального органу Національного агентства.
У разі якщо особа не отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона діє відповідно до вимог, передбачених цією Антикорупційною програмою.
Якщо особа отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона звільняється від відповідальності, якщо у діях, щодо яких вона зверталася за роз’ясненням пізніше було виявлено конфлікт інтересів.

10.9. Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів в установі здійснюється шляхом:
- усунення посадової особи (працівника) від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;
- застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням ним певних дій чи прийняття рішень;                                                                                   -обмеження у доступі працівника до певної інформації;
- перегляду обсягу посадових повноважень посадової особи НПП «Черемоський»;                                         - переведення посадової особи (працівника) на іншу посаду;                                                          - звільнення посадової особи (працівника) підприємства.

10.11. Працівники НПП «Черемоський», які обіймають постійно або тимчасово посади, що пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративного-господарських обов’язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків, а також інші особи, які не є посадовими особами та які виконують роботу або надають послуги відповідно до договору з підприємством у яких наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів, можуть самостійно вжити заходів щодо його врегулювання шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих це документів безпосередньому керівнику або керівнику підприємства чи Уповноваженій особі.
Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування.
Заходи щодо вирішення конфлікту інтересів здійснюється відповідно до положень Закону України «Про запобігання корупції». 

 1. Порядок проведення індивідуального консультування Уповноваженим працівників установи з питань застосування антикорупційних стандартів та процедур

Будь-який працівник установи має право звернутися до Уповноваженого з метою отримання письмовою або усної консультації з питань застосування антикорупційних стандартів та процедур.

11.1. З метою отримання усної консультації співробітник звертається до Уповноваженого за 2 робочих дні (до запланованої дати зустрічі) задля погодження часу та місця зустрічі.
11.2. З метою отримання письмової консультації співробітник звертається до Уповноваженого з письмовим запитом про надання консультації з питань застосування антикорупційних стандартів та процедур, а Уповноважений зобов’язаний протягом 5 робочих днів надати відповідь, у разі необхідності додаткового часу для надання письмової консультації у зв’язку зі складністю питання даний строк може бути продовжний, але не більше ніж на 5 робочих днів.

 1. Порядок проведення періодичного підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання і протидії корупції

12.1. Щорічно, за рішенням керівника НПП «Черемоський», для працівників установи, на яких розповсюджуються положення даної Антикорупційної програми проводяться семінари, предметом якого буде роз’яснення норм Антикорупційної програми установи та антикорупційного законодавства, задля підвищення їх кваліфікації у сфері запобігання і протидії корупції. Про дату проведення семінару працівники повідомляються особисто не менше ніж за 10 робочих днів до запланованої дати заходу.
12.2. Керівник установи зобов’язаний організувати семінар, предметом якого буде роз’яснення норм Антикорупційної програми установи та антикорупційного законодавства, задля підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання і протидії корупції, у разі письмового звернення про це не менше 50% від загальної кількості працівників підприємства.

 1. Застосування заходів дисциплінарної відповідальності до працівників, які порушують положення Антикорупційної програми

   У разі наявності інформації , що свідчить про ознаки порушення працівниками вимог Антикорупційної програми , здійснюються такі заходи:

Призначається внутрішнє розслідування з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення;

 Керівник установи за власною ініціативою, клопотанням Уповноваженого за наявності достатніх підстав за результатами внутрішнього розслідування накладає дисциплінарне стягнення відповідно до закону;

Дисциплінарні стягнення накладаються керівником  на працівників установи відповідно до норм законодавства про працю.

 1. Порядок вжиття заходів реагування щодо виявлених фактів корупційного   або   пов’язаних   з   корупцією   правопорушень, проведення внутрішніх розслідувань

14.1. У разі виявлення Уповноваженим факту корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він зобов’язаний негайно повідомити про це керівника установи та у разі наявності в діях іншого працівника ознак кримінального чи адміністративного правопорушення повідомити про це спеціально уповноважені державні органи.

14.2. Посадова особа, яка вчинила корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією, однак судом не застосовано до неї покарання або не накладено на неї стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю в установі, підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності до встановленому закономпорядку.

14.3. Обмеження щодо заборони особі, звільненій з посади у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення, займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням її функціональних (посадових) обов’язків встановлюється виключно за вмотивованим рішенням суду, якщо інше не передбачено Законом.


14.4. Посадова особа НПП «Черемоський», якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному Законом.

14.5. Посадова особа, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення,    пов’язане    з    корупцією,     якщо     інше  не передбачено Конституцією і законами України, може бути відсторонена від виконання функціональних обов’язків за рішенням керівника підприємства до закінчення розгляду справи судом.

14.6. У разі закриття провадження у справі про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, у зв’язку з відсутністю події або складу адміністративного правопорушення відстороненій від виконання службових повноважень особі відшкодовується середній заробіток за час вимушеного прогулу, пов’язаного з таким відстороненням.

 1. Порядок внесення змін до антикорупційної програми
  Зміни до Антикорупційної програми НПП «Черемоський» вносяться за рішенням керівника підприємства за умови попереднього обговорення проекту змін з працівниками підприємства.

В. о провідного юрисконсульта НПП «Черемоський»                            Тетяна ШТЕФЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом НПП «Черемоський»
02 січня 2023 року № 03

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Національний природний парк «Черемоський»

Преамбула (цінності)

Цією Антикорупційною програмою (далі - Програма) Національний природний парк «Черемоський» (далі – НПП «Черемоський»), усвідомлюючи відповідальність за утвердження цінностей верховенства права та доброчесності, прагнучи забезпечувати свій сталий розвиток, дбаючи про власну ділову репутацію, для заохочення використання добросовісної комерційної практики, а також в інтересах, зокрема, але не виключно, своїх працівників, ділових партнерів, клієнтів проголошує, що її органи управління, посадові особи та працівники у своїй діяльності, а також у правовідносинах із діловими партнерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними та фізичними особами керуються принципом нульової толерантності до корупції у будь-яких її формах та проявах і вживають (вживатимуть) всіх заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції, передбачених законодавством, та цією Програмою.

НПП «Черемоський» заявляє про свою принципову позицію та засуджує корупцію, як незаконний та неетичний спосіб ведення діяльності.

І. Загальні положення

1. Визначення термінів

1. У цій Програмі наведені терміни вживаються у таких значеннях:
благодійна діяльність - добровільна особиста та/або майнова допомога, яка направлена на сприяння законним інтересам одержувачів благодійної допомоги у визначених законом сферах благодійної діяльності, що не передбачає одержання НПП «Черемоський» прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації НПП «Черемоський» від імені або за дорученням одержувача благодійної допомоги;

внесок на підтримку політичної партії - грошові кошти чи інше майно, переваги, пільги, послуги, позики (кредити), нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального або не грошового характеру, спонсорство НПП «Черемоський» заходів чи іншої діяльності на підтримку партії, товари, роботи, послуги, надані НПП «Черемоський» безоплатно чи на пільгових умовах (за ціною, нижчою за ринкову вартість ідентичних або подібних робіт, товарів та послуг на відповідному ринку), отримані політичною партією, її місцевою організацією, яка в установленому порядку набула статусу юридичної особи;

ділова гостинність - представницькі заходи (наприклад, ділові сніданки, обіди, вечері, фуршети, дегустації, інші заходи (конференції, культурні та спортивні заходи)), відшкодування витрат на дорогу, проживання, інші види витрат, які здійснюються НПП «Черемоський» або стосовно НПП «Черемоський» з метою встановлення чи налагодження ділових відносин або з іншою метою, пов’язаною з діяльністю НПП «Черемоський»;

ділові відносини - відносини між НПП «Черемоський» та діловим партнером, пов’язані з діловою, професійною чи господарською діяльністю НПП «Черемоський», що виникли на підставі правочину або здійснення НПП «Черемоський» іншої діяльності та передбачають тривалість існування після їх встановлення;

ділові партнери - юридичні та/або фізичні особи, з якими НПП «Черемоський» підтримує, вступає або має намір вступити в ділові відносини;

заохочуючі платежі - неофіційні та незаконні платежі офіційним особам з метою сприяння/прискорення/спрощення чи, у певних випадках, належного виконання встановлених законодавством процедур, які НПП «Черемоський» має законне право отримувати, не здійснюючи таких платежів;

корупційний ризик - імовірність вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України «Про запобігання корупції», що негативно вплине на діяльність НПП «Черемоський»;

неправомірна вигода - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи не грошового характеру, які пропонують, обіцяють, надають чи одержують без законних на те підстав;

нульова толерантність до корупції - абсолютна нетерпимість до корупції у будь-яких її проявах;
представник НПП «Черемоський» - особа, уповноважена в установленому порядку діяти від імені або в інтересах НПП «Черемоський» у взаємовідносинах з третіми особами;

спонсорська діяльність (спонсорство) - добровільна матеріальна, фінансова, організаційна та інша підтримка НПП «Черемоський» будь-якого заходу або діяльності з метою популяризації найменування НПП «Черемоський», знаків для товарів та послуг НПП «Черемоський».

2. Інші терміни в цій Програмі вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про запобігання корупції».

2. Мета та сфера застосування

1. Метою цієї Програми є забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та протидії корупції, відповідності діяльності НПП «Черемоський» вимогам антикорупційного законодавства з урахуванням кращих світових практик.
2. Ця Програма встановлює комплекс заходів (правил, стандартів і процедур) щодо запобігання, виявлення та протидії корупції в діяльності НПП «Черемоський», не менший за обсягом та змістом ніж передбачений Законом України «Про запобігання корупції» та Типовою антикорупційною програмою юридичної особи, затвердженою наказом Національного агентства з питань запобігання корупції.
3. Заходи щодо запобігання, виявлення та усунення або мінімізації корупційних ризиків визнаються пріоритетними у діяльності НПП «Черемоський».
4. Ця Програма є обов’язковою для виконання засновниками (учасниками), керівником, органами управління, посадовими особами усіх рівнів, працівниками, представниками НПП «Черемоський» та особами, які проходять навчання у НПП «Черемоський» чи виконують певну роботу на підставі цивільно-правових договорів, укладених з НПП «Черемоський».
5. Ця Програма є обов’язковою для усіх суб’єктів господарювання (дочірніх підприємств, відокремлених підрозділів, філій, представництв), над якими НПП «Черемоський» здійснює контроль.
6. Ця Програма застосовується у всіх сферах діяльності НПП «Черемоський», у тому числі у відносинах із діловими партнерами, офіційними особами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, іншими юридичними та фізичними особами.
7. Положення щодо обов’язковості дотримання та виконання цієї Програми включаються до правил внутрішнього трудового розпорядку НПП «Черемоський», положень про структурні підрозділи, всіх трудових договорів, у тому числі контрактів, та посадових інструкцій.
8. Цю Програму затверджено наказом директора НПП «Черемоський» після її обговорення з посадовими особами усіх рівнів та працівниками НПП «Черемоський».
9. Текст цієї Програми наявний у постійному відкритому доступі для працівників, посадових осіб усіх рівнів, органів управління, представників НПП «Черемоський», а також для її ділових партнерів.

Зміст цієї Програми оформлюється за зразком, наведеним у додатку до цієї Програми.

3. Відповідальне лідерство, ділова репутація та доброчесність

1. Керівник, органи управління, посадові особи усіх рівнів НПП «Черемоський» беруть на себе зобов’язання особистим прикладом етичної поведінки формувати у працівників НПП «Черемоський» нульову толерантність до корупції, що є основою ділової культури, повсякденної ділової практики та ділової репутації НПП «Черемоський».
2. Керівник, органи управління НПП «Черемоський» беруть на себе зобов’язання демонструвати лідерство та відповідальність стосовно:
1) дотримання вимог антикорупційного законодавства;
2) забезпечення належного впровадження, ефективного функціонування, періодичного аналізу, своєчасного перегляду та удосконалення системи запобігання та протидії корупції в НПП «Черемоський» з метою належного реагування на корупційні ризики в діяльності НПП «Черемоський»;
3) поширення культури нульової толерантності до корупції у всіх сферах діяльності НПП «Черемоський»;
4) призначення на посаду особи, відповідальної за реалізацію цієї Програми (далі - Уповноважений), забезпечення її належними матеріальними та організаційними умовами праці, сприяння виконанню Уповноваженим завдань та функцій, передбачених Законом України «Про запобігання корупції» та цією Програмою, забезпечення незалежності діяльності Уповноваженого;
5) заохочення посадових осіб усіх рівнів до демонстрації лідерства в запобіганні та протидії корупції у межах їх повноважень;
6) спрямування працівників на підтримку антикорупційної політики НПП «Черемоський» та здійснення особистого внеску в результативність системи запобігання та протидії корупції;
7) інформування про політику запобігання та протидії корупції як всередині НПП «Черемоський», так і у взаємовідносинах з діловими партнерами, офіційними особами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними та фізичними особами;
8) забезпечення відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» умов для повідомлення інформації про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»;
9) дотримання прав та гарантій захисту викривачів, передбачених Законом України «Про запобігання корупції»;
10) своєчасного та належного реагування відповідно до закону на факти вчинення (можливого вчинення) корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень членами органів управління НПП «Черемоський», посадовими особами усіх рівнів, працівниками.

4. Норми професійної етики

1. Засновники (учасники), керівник НПП «Черемоський», члени органів управління, посадові особи усіх рівнів, Уповноважений, працівники та представники НПП «Черемоський» під час виконання своїх посадових (договірних) обов’язків:
1) неухильно додержуються загальновизнаних етичних норм поведінки та вимог кодексу етики НПП «Черемоський» (у разі його наявності);
2) толерантно і з повагою ставляться до політичних поглядів, ідеологічних та релігійних переконань інших осіб;
3) діють, незважаючи на особисті інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання;
4) не розголошують і не використовують конфіденційної інформації, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх посадових (договірних) обов’язків, крім випадків, встановлених законом;
5) компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконують посадові (договірні) обов’язки, рішення та доручення органів і посадових осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, та не допускають зловживань та неефективного використання коштів і майна НПП «Черемоський».
2. Засновники (учасники), керівник, органи управління, посадові особи усіх рівнів, Уповноважений, працівники, представники НПП «Черемоський» утримуються від явно злочинних дій, рішень та доручень та вживають заходів щодо скасування таких рішень і доручень.
3. Посадові особи усіх рівнів, Уповноважений, працівники, представники НПП «Черемоський» зобов’язані утримуватися від виконання рішень чи доручень керівництва, які є явно злочинними.
4. У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які є явно злочинними, посадова особа, Уповноважений, працівник, представник НПП «Черемоський» повинен негайно в письмовій формі повідомити про це безпосереднього керівника або керівника НПП «Черемоський», або її засновників (учасників) та Уповноваженого.
5. Посадову особу, Уповноваженого, працівника не може бути звільнено чи примушено до звільнення, притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку керівництва іншим негативним заходам впливу або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з відмовою від виконання рішень чи доручень, які є явно злочинними.
6. Посадові особи, працівники НПП «Черемоський», Уповноважений не можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності за відмову від участі в корупційних діяннях, навіть якщо така відмова може призвести до втрати НПП «Черемоський» конкурентної переваги або потенційної вигоди.

II. Права, обов’язки, заборони

1. Права та обов’язки засновників (учасників), керівника, членів органів управління, посадових осіб усіх рівнів, працівників (крім Уповноваженого) та представників НПП «Черемоський»
1. Засновники (учасники), керівник НПП «Черемоський», члени органів управління, посадові особи усіх рівнів, працівники та представники НПП «Черемоський» мають право:
1) надавати пропозиції щодо удосконалення цієї Програми;
2) звертатися до Уповноваженого за консультаціями та роз’ясненнями щодо виконання цієї Програми, інших внутрішніх документів НПП «Черемоський» стосовно запобігання корупції, антикорупційного законодавства;
3) отримувати від Уповноваженого рекомендації щодо подальших дій у разі, якщо заплановані дії або рішення (правочини) можуть бути джерелом корупційних ризиків.
2. Засновники (учасники), керівник НПП «Черемоський», члени органів управління, посадові особи усіх рівнів, працівники та представники НПП «Черемоський» зобов’язані:
1) дотримуватися вимог Закону України «Про запобігання корупції», цієї Програми та прийнятих на її виконання внутрішніх документів, а також забезпечувати реалізацію цієї Програми;
2) виконувати свої посадові (договірні) обов’язки з урахуванням законних інтересів НПП «Черемоський»;
3) невідкладно інформувати в передбаченому цією Програмою порядку Уповноваженого, керівника НПП «Черемоський» або засновників (учасників) НПП «Черемоський» про випадки порушення вимог цієї Програми (або про випадки підбурювання до таких дій), вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» засновниками (учасниками), керівником, членами органів управління, посадовими особами усіх рівнів, працівниками НПП «Черемоський» або існуючими чи потенційними діловими партнерами;
4) невідкладно інформувати в порядку, визначеному цією Програмою, про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів; вживати заходів для запобігання та врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів; не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;
5) утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, пов’язане з діяльністю НПП «Черемоський»;
6) інформувати Уповноваженого про здійснення та приймання ділової гостинності, дарування та отримання подарунків у порядку, визначеному НПП «Черемоський»;
7) брати до уваги та враховувати рекомендації Уповноваженого.

2. Заборонені корупційні практики

1. Керівнику, членам органів управління, посадовим особам усіх рівнів, Уповноваженому, працівникам та представникам НПП «Черемоський» забороняється:

1) приймати пропозицію, обіцянку або одержувати неправомірну вигоду, а так само просити надати таку вигоду для себе чи іншої фізичної або юридичної особи за вчинення чи не вчинення будь-яких дій з використанням становища, яке вони займають у НПП «Черемоський», або у зв’язку з їх діяльністю на користь НПП «Черемоський», в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи;
2) зловживати своїми повноваженнями, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи використовувати свої повноваження всупереч інтересам НПП «Черемоський»;
3) пропонувати, обіцяти або надавати (безпосередньо або через третю особу) офіційним особам та/або їх близьким особам, іншим фізичним особам неправомірну вигоду за вчинення чи не вчинення ними будь-яких дій/бездіяльності з використанням наданої їм влади, службового становища, повноважень для одержання або збереження будь-яких переваг для НПП «Черемоський»;
4) вчиняти дії та приймати рішення в умовах реального конфлікту інтересів;
5) використовувати будь-яке майно НПП «Черемоський» чи її кошти в особистих інтересах;
6) організовувати, бути посередником або особисто здійснювати будь-які готівкові або безготівкові платежі чи розрахунки з діловими партнерами НПП «Черемоський», іншими фізичними або юридичними особами, якщо такі платежі чи розрахунки не передбачені законодавством або укладеними НПП «Черемоський» правочинами;
7) впливати прямо або опосередковано на рішення працівників НПП «Черемоський» з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб;
8) вчиняти будь-які дії, які прямо або опосередковано підбурюють інших працівників, посадових осіб усіх рівнів до порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» чи цієї Програми;
9) дарувати та отримувати подарунки з порушенням вимог законодавства та цієї Програми щодо надання та приймання ділової гостинності та подарунків;
10) після звільнення або іншого припинення співробітництва з НПП «Черемоський» розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, в тому числі конфіденційну, яка стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх повноважень, договірних зобов’язань, крім випадків, встановлених законом.

2. НПП «Черемоський» забороняє виплату офіційним особам заохочуючих платежів, зокрема з метою прискорення будь-яких формальних процедур, пов’язаних із отриманням дозвільних документів, або прийняття відповідних рішень на користь НПП «Черемоський», чи отримання інших переваг для НПП «Черемоський».
Не є заохочуючим платежем платіж за прискорений розгляд, сплачений на рахунок органу державної влади або органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, офіційної особи, державного/місцевого бюджету, розмір та сплату якого передбачено законодавством (наприклад, платіж за прискорену реєстрацію змін установчих документів).

Посадова особа, працівник або представник НПП «Черемоський», до якого звернена вимога про здійснення заохочуючого платежу, зобов’язаний повідомити особу, яка висуває таку вимогу, про заборону його здійснення, відмовити у здійсненні такого платежу, а також невідкладно поінформувати свого безпосереднього керівника та Уповноваженого про отриману вимогу.

У разі виникнення у посадової особи, працівника або представника Компанії будь-якого сумніву щодо належності платежу до заохочуючого платежу і заборони його здійснення, така посадова особа, працівник або представник Компанії повинен звернутися за консультацією до Уповноваженого.
3. Заборони діють без будь-яких територіальних обмежень, на території будь-якої держави, незважаючи на національні традиції, місцеву практику або умови конкуренції, що діють у цій державі.

III. Правовий статус Уповноваженого та підпорядкованих йому працівників

1. Загальні положення

1. Правовий статут Уповноваженого визначається Законом України «Про запобігання корупції» та цією Програмою.
2. Для реалізації цієї Програми за рішенням керівника НПП «Черемоський» у відокремлених підрозділах НПП «Черемоський» можуть призначатися відповідальні особи (далі - Відповідальні особи).
Відповідальні особи виконують обов’язки та користуються правами, передбаченими у цій Програмі для Уповноваженого, у межах діяльності НПП «Черемоський».
Уповноважений у межах виконання своїх посадових обов’язків має право давати усні та письмові доручення і вимагати їх виконання.

2. Обов’язки та права Уповноваженого

1. Обов’язки Уповноваженого:

1) виконувати свої обов’язки неупереджено;
2) організовувати підготовку, розробляти і подавати на затвердження керівнику внутрішні документи НПП «Черемоський» з питань формування та реалізації цієї Програми;
3) організовувати проведення періодичного оцінювання корупційних ризиків у діяльності НПП «Черемоський»;
4) забезпечувати взаємодію і координацію між структурними підрозділами НПП «Черемоський» щодо підготовки, виконання та контролю за виконанням заходів, передбачених цією Програмою;
5) надавати засновникам (учасникам), керівнику, органам управління, посадовим особам усіх рівнів, працівникам НПП «Черемоський» роз’яснення та індивідуальні консультації, пов’язані з реалізацією цієї Програми та виконанням вимог антикорупційного законодавства;
6) надавати працівникам НПП «Черемоський» або особам, які проходять навчання у НПП «Черемоський» чи виконують певну роботу на підставі цивільно-правових договорів, укладених з Компанією, методичну допомогу та консультації щодо повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» та захисту викривачів, проводити навчання з цих питань;
7) забезпечувати інформування громадськості про здійснювані НПП «Черемоський» заходи із запобігання корупції;
8) організовувати проведення заходів з підвищення кваліфікації працівників НПП «Черемоський» з питань запобігання та протидії корупції;
9) вживати заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяти його врегулюванню, інформувати керівника НПП «Черемоський» про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;
10) брати участь у процедурах добору персоналу НПП «Черемоський», зокрема шляхом ініціювання, організації, проведення перевірок кандидатів на посади;
11) перевіряти на наявність корупційних ризиків та погоджувати платежі і витрати, пов’язані з благодійною та спонсорською діяльністю, здійсненням внесків на підтримку політичних партій;
12) перевіряти на наявність корупційних ризиків та погоджувати (візувати) проєкти організаційно-розпорядчих документів, правочинів НПП «Черемоський»;
13) організовувати роботу внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»;
14) отримувати та організовувати розгляд і перевірку повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»;
15) брати участь у проведенні внутрішніх розслідувань, які проводяться згідно з цією Програмою;
16) інформувати керівника НПП «Черемоський» або засновників (учасників) про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції» членами органів управління, посадовими особами усіх рівнів, працівниками, представниками НПП «Черемоський»;
17) у разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання повідомлення про вчинення такого правопорушення членами органів управління, посадовими особами усіх рівнів, працівниками НПП «Черемоський» ужити заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно, протягом 24 годин, письмово повідомити про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції;
18) організовувати роботу та брати участь у службовому розслідуванні, яке проводиться з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства з питань запобігання корупції;
19) здійснювати співпрацю з викривачами, забезпечувати дотримання їх прав та гарантій захисту, передбачених Законом України «Про запобігання корупції»;
20) проводити перевірку факту подання суб’єктами декларування декларацій та повідомляти Національне агентство з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному законодавством порядку;
21) забезпечувати формування і ведення реєстрів:
працівників НПП «Черемоський», притягнутих до відповідальності за порушення вимог цієї Програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»;
проведених згідно з цією Програмою перевірок ділових партнерів, перевірок кандидатів на посаду, перевірок у процедурах злиття та поглинання (приєднання);
проведених згідно з цією Програмою внутрішніх розслідувань;
повідомлень про конфлікт інтересів, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, іншого порушення Закону України «Про запобігання корупції», порушення вимог цієї Програми;
ділової гостинності та подарунків;

22) забезпечувати здійснення нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням цієї Програми, антикорупційного законодавства;
23) проводити оцінку результатів здійснення заходів, передбачених цією Програмою;
24) забезпечувати підготовку звіту про стан виконання цієї Програми;
25) брати участь у співпраці з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, неурядовими та/або міжнародними організаціями з питань запобігання корупції;
26) виконувати інші посадові обов’язки, передбачені Законом України «Про запобігання корупції», цією Програмою, внутрішніми документами НПП «Черемоський», прийнятими на виконання Закону України «Про запобігання корупції» та цієї Програми, зокрема ті, що спрямовані на розгляд повідомлень викривачів та забезпечення дотримання їхніх прав і гарантій захисту.

2. Права Уповноваженого:

1) отримувати від органів управління та членів органів управління, посадових осіб усіх рівнів, працівників та представників НПП «Черемоський» усні та письмові пояснення щодо обставин, що можуть свідчити про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» та цієї Програми щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших передбачених вимог, обмежень і заборон, а також з інших питань, які стосуються виконання цієї Програми;
2) викликати та опитувати осіб, дії або бездіяльність яких стосуються повідомлених викривачем фактів, у тому числі посадових осіб усіх рівнів НПП «Черемоський»;
3) мати з урахуванням обмежень, встановлених законом, доступ до документів та інформації, розпорядником яких є НПП «Черемоський», які необхідні для виконання покладених на нього обов’язків, робити чи отримувати їх копії;
4) витребувати від інших структурних підрозділів НПП «Черемоський» інформацію, документи або їх копії, у тому числі ті, що містять інформацію з обмеженим доступом (крім державної таємниці), які необхідні для виконання покладених на нього обов’язків;
5) здійснювати обробку інформації, у тому числі персональних даних, з дотриманням законодавства про доступ до персональних даних;
6) отримувати доступ до складських, виробничих та інших приміщень НПП «Черемоський» у разі необхідності проведення антикорупційних заходів;
7) отримувати доступ до наявних у НПП «Черемоський» електронних засобів зберігання і обробки даних, які необхідні для виконання покладених на нього обов’язків, та у разі необхідності вимагати оформлення відповідних даних на паперовому носії;
8) підписувати та направляти інформаційні запити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, відокремлених підрозділів НПП «Черемоський» для отримання від них інформації та матеріалів, безпосередньо пов’язаних з виконанням обов’язків Уповноваженого;
9) підписувати та направляти листи до Національного агентства з питань запобігання корупції або інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції із повідомленнями про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»;
10) виконувати інші визначені Законом України «Про запобігання корупції» повноваження, спрямовані на всебічний розгляд повідомлень про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції», у тому числі повідомлень викривачів, захист їхніх прав і свобод;
11) ініціювати проведення перевірок з підстав, передбачених Законом України «Про запобігання корупції» та цією Програмою;
12) ініціювати проведення внутрішніх розслідувань у зв’язку з можливим порушенням Закону України «Про запобігання корупції» та цієї Програми;
13) вносити керівнику НПП «Черемоський» подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності осіб, винних у порушенні Закону України «Про запобігання корупції», цієї Програми;
14) брати участь у засіданнях робочих груп та комісій НПП «Черемоський» з питань, що належать до компетенції Уповноваженого;
15) ініціювати проведення нарад з питань запобігання та виявлення корупції, виконання цієї Програми;
16) залучати до виконання своїх повноважень за згодою керівника НПП «Черемоський» працівників НПП «Черемоський»;
17) надавати на розгляд керівника НПП «Черемоський» пропозиції щодо удосконалення роботи Уповноваженого;
18) інші права, передбачені Законом України «Про запобігання корупції», цією Програмою, іншими внутрішніми документами НПП «Черемоський».

3. Гарантії незалежності

1. Здійснення Уповноваженим своїх функцій у НПП «Черемоський» є незалежним. Втручання у діяльність Уповноваженого з боку засновників (учасників), керівника НПП «Черемоський», органів управління та членів органів управління, посадових осіб усіх рівнів, працівників, представників, ділових партнерів НПП «Черемоський», а також інших осіб не допускається.
2. Під втручанням слід розуміти:
1) відмову в наданні Уповноваженому інформації, документів, доступу до інформації та документів, право на отримання яких має Уповноважений;
2) будь-який вплив на прийняття Уповноваженим рішень та вчинення дій, який здійснюється поза межами повноважень органу управління/особи, що вчиняє вплив, передбачених законодавством, положенням НПП «Черемоський», внутрішніми документами НПП «Черемоський» (наприклад, надання вказівок щодо змісту висновків, які мають бути здійснені Уповноваженим за результатами перевірки ділових партнерів; щодо кола осіб-суб’єктів декларування, повідомлення про факти несвоєчасного подання декларацій якими не можуть бути направлені до Національного агентства з питань запобігання корупції тощо);
3) дії/бездіяльність, які спричиняють обмеження або порушення прав Уповноваженого
4) дії/бездіяльність, які перешкоджають виконанню обов’язків Уповноваженим (наприклад, безпідставне вилучення документів, які зберігаються в Уповноваженого; незабезпечення Уповноваженого матеріальними ресурсами, необхідними для виконання покладених на нього завдань, ненадання доступу до системи діловодства НПП «Черемоський», засобів зв’язку тощо);
5) покладення на Уповноваженого обов’язків, надання доручень з питань, що не належать або виходять за межі його повноважень, визначених Законом України «Про запобігання корупції» і цією Програмою, та обмежують виконання ним обов’язків.
4. Відсторонення Уповноваженого від виконання посадових обов’язків здійснюється керівником НПП «Черемоський».
5. У разі порушення гарантій незалежності Уповноважений повідомляє про це керівника НПП «Черемоський».
6. Засновники (учасники), керівник, органи управління керівником НПП «Черемоський», посадові особи усіх рівнів керівником НПП «Черемоський» зобов’язані:
1) забезпечувати незалежність Уповноваженого;
2) забезпечувати Уповноваженому належні матеріальні, організаційні умови праці (окремий кабінет, сейф для зберігання документів, робоче місце, оснащене офісними меблями, комп’ютерне обладнання та організаційну техніку, доступ до мережі Інтернет, канцелярське приладдя, засоби зв’язку) та достатні ресурси для виконання покладених на нього завдань;
3) сприяти виконанню Уповноваженим завдань, передбачених Законом України «Про запобігання корупції» та цією Програмою; на вимогу Уповноваженого надавати інформацію та документи, необхідні для виконання покладених на нього обов’язків, сприяти проведенню внутрішніх розслідувань, забезпечувати залучення працівників/ресурсів для виконання Уповноваженим своїх обов’язків;
4) реагувати у розумний строк на письмові та усні звернення, пропозиції та рекомендації Уповноваженого, надані ними у межах реалізації цієї Програми.

IV. Управління корупційними ризиками

1. Для ефективного запобігання корупції у своїй діяльності керівником НПП «Черемоський» застосовує ризик - орієнтований підхід та створює систему управління ризиками, яка передбачає здійснення регулярного оцінювання корупційних ризиків, впливу яких може зазнавати діяльність керівником НПП «Черемоський», вжиття заходів, необхідних та достатніх для їх усунення або мінімізації, їх подальшого моніторингу та контролю, а також оновлення існуючих антикорупційних заходів відповідно до змін внутрішнього та зовнішнього середовища діяльності керівником НПП «Черемоський».

2. НПП «Черемоський» здійснює періодичне оцінювання корупційних ризиків у своїй діяльності, метою якого є:

1) ідентифікація внутрішніх та зовнішніх корупційних ризиків у роботі НПП «Черемоський»;
2) оцінка достатності, відповідності та ефективності існуючих заходів для належного запобігання, усунення або мінімізації ідентифікованих корупційних ризиків;
3) аналіз та оцінка (визначення рівнів) виявлених корупційних ризиків;
4) визначення за пріоритетом високо ризикових процесів з урахуванням характеру та ступеня вразливості процесів до корупційних ризиків, рівнів оцінених корупційних ризиків;
5) розробка заходів з метою ефективного усунення або мінімізації корупційних ризиків у діяльності НПП «Черемоський».
3. Організацію проведення періодичного оцінювання корупційних ризиків у діяльності НПП «Черемоський» здійснює Уповноважений.
4. НПП «Черемоський» може здійснювати внутрішнє та/або зовнішнє оцінювання корупційних ризиків.
Внутрішнє оцінювання корупційних ризиків здійснює робоча група, яка формується з представників структурних підрозділів НПП «Черемоський».
Зовнішнє оцінювання корупційних ризиків здійснюють залучені НПП «Черемоський» аудиторські, юридичні, консалтингові компанії або незалежні експерти.
5. НПП «Черемоський» здійснює оцінювання корупційних ризиків у своїй діяльності з періодичністю не рідше одного разу на 2 роки.
6. За результатами оцінювання корупційних ризиків у діяльності НПП «Черемоський» формується реєстр ризиків.
7. Реєстр ризиків повинен містити:

1) ідентифіковані корупційні ризики, сфери (напрями) діяльності НПП «Черемоський», у яких вони ідентифіковані, їхні описи, джерела, існуючі заходи контролю, оцінку їхньої достатності, відповідності та ефективності;
2) рівні виявлених корупційних ризиків;
3) пропозиції щодо заходів із усунення або мінімізації виявлених корупційних ризиків, термінів (строків) їх виконання, відповідальних підрозділів/виконавців, необхідних ресурсів, індикаторів виконання.
9. Реєстр ризиків після його оформлення за результатами оцінювання корупційних ризиків подається на затвердження керівнику НПП «Черемоський».
10. Керівник НПП «Черемоський» затверджує реєстр ризиків та забезпечує вжиття передбачених ним заходів, у тому числі шляхом оновлення існуючих антикорупційних заходів, та виділяє для цього необхідні ресурси.
11. Реєстр ризиків надається для виконання відповідальним підрозділам/виконавцям, а також може бути розміщений на вебсайті Компанії (у разі його наявності) для ознайомлення усіма зацікавленими особами.
13. Уповноважений здійснює моніторинг виконання заходів із усунення або мінімізації виявлених корупційних ризиків, готує та подає звітність щодо стану виконання заходів у порядку та строки, визначені цією Програмою.

V. Просвітницькі заходи

1. Періодичне навчання з питань запобігання і виявлення корупції

1. З метою формування належного рівня антикорупційної культури Уповноважений забезпечує організацію обов’язкового ознайомлення із положеннями Закону України «Про запобігання корупції», цієї Програми та прийнятими на її виконання внутрішніми документами НПП «Черемоський» новопризначених працівників, представників НПП «Черемоський» та осіб, які проходять навчання у НПП «Черемоський» чи виконують певну роботу.
2. НПП «Черемоський» забезпечує належне та достатнє доведення положень цієї Програми та внутрішніх документів НПП «Черемоський» у сфері запобігання та протидії корупції, змін у антикорупційному законодавстві та практиці його застосування до усіх працівників, представників та ділових партнерів НПП «Черемоський» шляхом інформування (комунікацій).
3. Відповідальним за інформування з питань запобігання та виявлення корупції є Уповноважений.
4. НПП «Черемоський» забезпечує періодичне підвищення кваліфікації (навчання) керівника, членів органів управління, посадових осіб усіх рівнів, працівників, Уповноваженого.
5. Планові навчання інших посадових осіб НПП «Черемоський» здійснюються відповідно до:
1) затвердженого керівником НПП «Черемоський» тематичного плану-графіка на кожний рік, який готує Уповноважений;

6. Тематика та форма навчальних заходів (семінари, лекції, практикуми, тренінги, індивідуальні заняття, вебінари тощо) визначаються з урахуванням:

1) змін у законодавстві;
2) пропозицій засновників (учасників), керівника, органів управління, посадових осіб усіх рівнів, працівників НПП «Черемоський»;
3) результатів моніторингу/оцінки виконання цієї Програми;
4) результатів періодичного оцінювання корупційних ризиків у діяльності НПП «Черемоський»;
5) результатів проведених перевірок та внутрішніх розслідувань;
6) результатів перевірок дотримання антикорупційного законодавства, проведених Національним агентством з питань запобігання корупції.
8. У разі виявлення фактів вчинення корупційних правопорушень у діяльності НПП «Черемоський» Уповноважений формує список працівників, які беруть участь у реалізації високо ризикових робіт і повинні пройти обов’язкове позачергове навчання, а також формує і реалізує відповідну навчальну програму.

9. Уповноважений здійснює облік заходів із підвищення кваліфікації у сфері запобігання та виявлення корупції, облік присутніх на таких заходах та оцінку їх ефективності.

2. Надання працівникам роз’яснень та консультацій Уповноваженим
1. У разі наявності питань щодо роз’яснення окремих положень цієї Програми засновники (учасники), керівник, члени органів управління, посадові особи усіх рівнів, працівники та представники НПП «Черемоський» можуть звернутися до Уповноваженого за отриманням усного або письмового роз’яснення або консультації.

2. Уповноважений надає роз’яснення або консультацію у розумний строк, але не більше 10 днів від дня отримання звернення. Якщо у вказаний строк надати роз’яснення або консультацію неможливо, Уповноважений може продовжити строк розгляду звернення, про що обов’язково повідомляється особа, яка звернулася за роз’ясненням або консультацією. Загальний строк розгляду звернення не може перевищувати 30 днів від дня його отримання Уповноваженим.
3. Уповноважений узагальнює найпоширеніші питання, з яких до нього звертаються, відповіді на них та розміщує узагальнені роз’яснення (консультації, тощо) інформаційного характеру на загальнодоступних для працівників НПП «Черемоський» ресурсах та/або поширює їх іншим чином (наприклад, засобами електронної пошти).

VI. Заходи запобігання та перевірки

1. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

1. НПП «Черемоський» прагне забезпечити, щоб конфлікт інтересів не мав несприятливого впливу на інтереси НПП «Черемоський», а також інтереси її клієнтів/замовників, працівників шляхом запобігання, виявлення та врегулювання конфліктів інтересів.

2. НПП «Черемоський» здійснює запобігання та врегулювання ситуацій конфлікту інтересів на основі таких принципів:

1) обов’язковість інформування працівниками про ситуації, що мають ознаки конфлікту інтересів;
2) недопущення виникнення конфлікту інтересів;
3) індивідуальний підхід при розгляді та оцінюванні кожного окремого випадку, що має ознаки конфлікту інтересів.

3. Працівники НПП «Черемоський» зобов’язані не пізніше наступного робочого дня з дня, коли дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів, письмово повідомити про це свого безпосереднього керівника та Уповноваженого, не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів та вжити заходів щодо врегулювання реального або потенційного конфлікту інтересів.
4. У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у керівника НПП «Черемоський» він письмово повідомляє про це Уповноваженого та особу або орган, до повноважень якої (якого) належить звільнення/ініціювання звільнення з посади керівника НПП «Черемоський».
5. У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у представника НПП «Черемоський» він письмово повідомляє про це Уповноваженого.
6. У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у Уповноваженого він письмово повідомляє про це керівника НПП «Черемоський».
7. Безпосередній керівник особи протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає з урахуванням рекомендацій Уповноваженого рішення про спосіб врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє працівника.
8. Безпосередній керівник, якому стало відомо про конфлікт інтересів у підлеглого йому працівника (у тому числі у разі самостійного виявлення конфлікту інтересів, наявного у підлеглої йому особи, без здійснення нею відповідного повідомлення), зобов’язаний інформувати Уповноваженого та вжити передбачених цією Програмою заходів для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
9. Врегулювання конфлікту інтересів здійснюється за допомогою одного з нижченаведених заходів (окремо або в поєднанні):
1) усунення працівника від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;
2) застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень;
3) обмеження доступу працівника до певної інформації;
4) перегляду обсягу посадових (функціональних) обов’язків працівника;
5) переведення працівника на іншу посаду;
6) звільнення працівника.

10. Порядок застосування заходів врегулювання конфлікту інтересів та його особливості для різних категорій осіб встановлюються Уповноваженим з урахуванням таких вимог:
1) переведення працівника на іншу посаду застосовується лише за його згодою у разі, якщо реальний чи потенційний конфлікт інтересів у діяльності працівника має постійний характер і не може бути врегульований іншим шляхом та за наявності вакантної посади, яка за своїми характеристиками відповідає особистим та професійним якостям працівника;
2) звільнення працівника із займаної посади у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів здійснюється у разі, якщо реальний чи потенційний конфлікт інтересів у його діяльності має постійний характер і не може бути врегульований в інший спосіб, у тому числі через відсутність згоди працівника на переведення або на позбавлення приватного інтересу;
3) у разі виникнення потенційного або реального конфлікту інтересів у представника НПП «Черемоський» припиняє правовідносини із ним. У разі якщо конфлікт інтересів у представника НПП «Черемоський» має постійний характер, представник НПП «Черемоський» підлягає занесенню до переліку осіб, послуги яких не підлягають використанню та/або на користь яких не здійснюються платежі.

11. Рішення про врегулювання конфлікту інтересів приймається, протягом двох робочих днів після отримання повідомлення. Про прийняте рішення невідкладно повідомляються особа, якої воно стосується, та Уповноважений.

12. Працівники НПП «Черемоський» можуть самостійно вжити заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтвердних документів безпосередньому керівнику та Уповноваженому.

13. Керівник НПП «Черемоський» може самостійно вжити заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтвердних документів Уповноваженому, а також особі або органу, до повноважень якої (якого) належить звільнення / ініціювання звільнення з посади керівника НПП «Черемоський».

14. Типовими ситуаціями прояву конфлікту інтересів можуть бути:
1) участь у прийнятті або прийняття рішення про укладення трудового договору, просування по роботі, визначення умов оплати праці та застосування заходів матеріального заохочення, накладення стягнень стосовно своєї близької особи;
2) укладення від імені НПП «Черемоський» правочинів із близькими особами;
3) участь особи, на яку поширюються вимоги цієї Програми, у прийнятті або прийняття рішення, яке може вплинути на отримання переваг іншим суб’єктом господарювання, над рішеннями якого така особа або її близька особа здійснюють фактичний контроль, у якій така особа, її близька особа є засновниками (учасниками), працівниками, отримують або отримували винагороду чи подарунки, проходили або проходять навчання;
4) реєстрація особою, на яку поширюються вимоги цієї Програми, фізичною особою - підприємцем або утворення такою особою юридичної особи, яка надає послуги / виконує роботи, ідентичні тим, що надає/виконує НПП «Черемоський»;
5) виконання функцій керівника вищого рівня в іншій юридичній особі, чиї інтереси можуть вступати в конфлікт з інтересами НПП «Черемоський»;
6) прийняття або участь у прийнятті особою, на яку поширюються вимоги цієї Програми, рішень щодо себе самої, зокрема стосовно оплати праці, надання будь-якої вигоди матеріального чи нематеріального характеру, проведення внутрішнього/службового розслідування.

2. Взаємодія з діловими партнерами

1. НПП «Черемоський» прагне здійснювати співпрацю з діловими партнерами, які здійснюють свою діяльність законно та етично, взаємодія з якими не несе корупційних ризиків для НПП «Черемоський».
2. Компанія інформує ділових партнерів до встановлення ділових відносин з ними про принципи та вимоги НПП «Черемоський» у сфері запобігання та протидії корупції, які передбачені цією Програмою, іншими політиками, розробленими на її виконання, в тому числі про процедуру перевірки ділових партнерів.
3. НПП «Черемоський» здійснює перевірку потенційних ділових партнерів (до дати укладення правочинів) і наявних ділових партнерів (після встановлення правовідносин з ними).
4. Перевірку потенційних або наявних ділових партнерів НПП «Черемоський» здійснює Уповноважений. До здійснення перевірки можуть також залучатися інші структурні підрозділи НПП «Черемоський».
5. Критерії, підстави, процедура та періодичність здійснення перевірки ділових партнерів НПП «Черемоський» визначаються у внутрішніх документах НПП «Черемоський».
6. Перевірка ділових партнерів НПП «Черемоський» здійснюється з метою:
1) перевірки ділової репутації ділового партнера на предмет толерантності до корупції, а саме: чи має діловий партнер репутацію суб’єкта, діяльність якого пов’язана з корупцією (навіть за відсутності відповідних судових рішень), та чи не буде діловий партнер виступати посередником для передачі третім особам (або для отримання від третіх осіб) неправомірної вигоди;
2) перевірки наявності у ділового партнера антикорупційної програми (або інших політик антикорупційного спрямування), стану її (їх) фактичного виконання, готовності (або відмови) дотримуватися принципів та вимог НПП «Черемоський», а також антикорупційного законодавства;
3) виявлення можливих корупційних ризиків у зв’язку з укладенням (виконанням) правочину;
4) мінімізації ймовірності вчинення або перевірки можливих фактів вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення антикорупційного законодавства під час встановлення та/або реалізації правовідносин з діловим партнером.
7. У разі наявності обґрунтованих сумнівів у діловій репутації ділового партнера, що може призвести до корупційних ризиків для НПП «Черемоський», НПП «Черемоський» залишає за собою право відмовити діловому партнеру у встановленні/продовженні ділових відносин з урахуванням вимог законодавства, зокрема Закону України «Про публічні закупівлі».
8. До договорів (контрактів), які НПП «Черемоський» укладає з діловими партнерами, можуть включатися антикорупційні застереження. Метою антикорупційного застереження є надання НПП «Черемоський» гарантій дотримання антикорупційного законодавства, яке на неї поширюється, та отримання аналогічних гарантій від ділового партнера.

3. Політика та процедури ділової гостинності. Подарунки

1. НПП «Черемоський» з урахуванням вимог законодавства визначає загальну політику та процедури надання і приймання ділової гостинності та подарунків.
2. Керівник, члени органів управління, посадові особи усіх рівнів, працівники, представники НПП «Черемоський» зобов’язані утримуватися від пропозиції ділової гостинності, подарунків офіційним особам, їх близьким особам, фактичним або потенційним діловим партнерам, їх працівникам або представникам, якщо така ділова гостинність, подарунки можуть бути розцінені як спонукання або готовність до вчинення корупційного правопорушення, пов’язаного з діяльністю НПП «Черемоський».
3. Дарування та отримання подарунків, а також надання і приймання ділової гостинності у межах установлення чи підтримання ділових відносин або для досягнення іншої мети діяльності НПП «Черемоський» допускається, якщо воно відповідає сукупності таких критеріїв:
1) не має на меті вплив на об’єктивність будь-якого рішення щодо укладення правочинів, надання чи отримання послуг, інформації, будь-яких інших переваг для Компанії;
2) не є прихованою неправомірною вигодою (наприклад, для того, щоб одержати або продовжувати одержувати комерційні замовлення або неналежну перевагу);
3) відповідає загальновизнаним уявленням про гостинність (наприклад, подарунком є сувенірна продукція);
4) не заборонено законодавством держави, в якій вони надаються та/або приймаються;
5) вартість не перевищує меж, установлених законодавством та Компанією;
6) не заборонено відповідно до внутрішніх документів організації одержувача і не перевищує встановлену такими документами вартість;
7) розголошення про подарунок, ділову гостинність не створить ризику для ділової репутації НПП «Черемоський» або того, хто одержав подарунок, ділову гостинність;
8) подарунки, ділова гостинність є обґрунтованими, не надмірними і доречними в контексті встановлення/підтримання ділових відносин.
4. Не допускається дарування та отримання подарунків у вигляді грошових коштів (готівкових або безготівкових), еквіваленту грошових коштів (подарункові картки або подарункові ваучери).
5. У разі наявності сумнівів щодо прийнятності подарунка, ділової гостинності працівники повинні звернутися до Уповноваженого в порядку, визначеному цією Програмою, для отримання консультації та/або роз’яснення.
6. Про факти надання (здійснення) або отримання подарунка / ділової гостинності в рамках загальновизнаних уявлень про гостинність керівник, члени органів управління, посадові особи усіх рівнів, працівники, представники НПП «Черемоський» протягом одного робочого дня повідомляють Уповноваженого в порядку, встановленому НПП «Черемоський».
4. Благодійна та спонсорська діяльність
1. НПП «Черемоський» може здійснювати благодійну та спонсорську діяльність у разі відсутності заборон, встановлених законодавством та внутрішніми документами НПП «Черемоський».
2. НПП «Черемоський» здійснює благодійну та спонсорську діяльність відповідно до законодавства та за умови відсутності обґрунтованого висновку
Уповноваженого про наявність корупційних ризиків.
3. Уповноважений здійснює попередню перевірку запланованої благодійної, спонсорської діяльності та погоджує проєкти правочинів щодо здійснення благодійної, спонсорської діяльності для того, щоб впевнитися, що благодійна, спонсорська допомога не використовується як неправомірна вигода або з іншою незаконною метою.
4. Порядок здійснення Уповноваженим попередньої перевірки запланованої благодійної, спонсорської діяльності визначається НПП «Черемоський».
5. Здійснення благодійної, спонсорської діяльності НПП «Черемоський» не допускається, якщо:
1) її здійснення є умовою укладення будь-якого правочину, ухвалення рішення органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або вона здійснюється з метою отримання незаконних переваг у підприємницькій діяльності;
2) діловий партнер / офіційна особа наполягає на здійсненні того чи іншого виду благодійної та/або спонсорської діяльності виключно через конкретну організацію;
3) вона здійснюється з метою впливу на офіційну особу або в обмін на будь-яку неправомірну вигоду для НПП «Черемоський» зі сторони ділових партнерів.
6. Основними інструментами здійснення НПП «Черемоський» контролю за благодійною та спонсорською діяльністю можуть бути:
1) перевірка потенційних одержувачів благодійної та спонсорської допомоги в порядку, який застосовується для перевірки ділових партнерів, або в іншому порядку, встановленому НПП «Черемоський»;
2) попереднє погодження з Уповноваженим благодійних та спонсорських проєктів і правочинів;
3) процедури моніторингу цільового використання благодійної та спонсорської допомоги, які Компанія визначає самостійно;
4) публічне оприлюднення, в порядку, передбаченому НПП «Черемоський», інформації про здійснення благодійної та спонсорської діяльності з метою забезпечення громадського контролю (у разі відсутності заборон, встановлених законодавством).
5. Перевірка під час укладення правочинів про злиття або поглинання
1. При плануванні та вчиненні правочинів про злиття або поглинання НПП «Черемоський» здійснює перевірку юридичної особи - потенційного об’єкта злиття або поглинання - з метою виявлення корупційних ризиків, перевірки мети та порядку виконання такого правочину на відповідність антикорупційному законодавству та цій Програмі.
2. Перевірка здійснюється до вчинення правочину та після його вчинення.
3. Обсяги перевірки визначаються НПП «Черемоський» залежно від характеру та рівня корупційних ризиків, які можуть виникнути у зв’язку із вчиненням правочину щодо конкретного об’єкта злиття або поглинання.
4. До проведення перевірки залучається Уповноважений та можуть залучатися інші особи.
5. До вчинення правочину перевірка включає:
1) вивчення історії та діяльності об’єкта злиття або поглинання, структури його засновників/учасників / кінцевих бенефіціарних власників;
2) визначення можливих зв’язків об’єкта злиття або поглинання з офіційними особами та характеру взаємодії з ними;
3) дослідження основних елементів системи запобігання та протидії корупції (антикорупційної програми тощо, системи управління корупційними ризиками) об’єкта злиття або поглинання;
4) виявлення випадків корупції, до яких може бути причетний об’єкт злиття або поглинання (відомостей про розслідування, які здійснюються / судові провадження);
5) перевірки наявності діючих санкцій, застосованих до об’єкта злиття або поглинання;
6) встановлення кола контрагентів об’єкта злиття або поглинання (клієнтів, постачальників, посередників) з високими корупційними ризиками та характеру договірних відносин з ними;
7) дослідження механізмів внутрішнього контролю об’єкта злиття або поглинання (контролю за вчиненням правочинів з високими корупційними ризиками, даруванням подарунків, здійсненням ділової гостинності, благодійної та спонсорської діяльності тощо);
8) дослідження наявності та стану функціонування системи повідомлення про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»;
9) визначення обсягу та характеру питань, яким слід приділити увагу після вчинення правочину.
6. Керівник (відповідний орган управління) НПП «Черемоський» враховує результати перевірки при прийнятті остаточного рішення про вчинення правочину.
7. Після вчинення правочину перевірка включає:
1) виявлення невідповідностей у системі антикорупційних заходів об’єкта злиття або поглинання;
2) забезпечення відповідності системи антикорупційних заходів об’єкта злиття або поглинання характеру та рівню притаманних йому корупційних ризиків;
3) визначення коригувальних заходів для приведення системи антикорупційних заходів у відповідність із вимогами антикорупційного законодавства.

8. Якщо під час здійснення антикорупційної перевірки виявляються факти корупції, НПП «Черемоський» вживає заходів до їх припинення, інформування в установленому порядку спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції та недопущення подібних практик у майбутньому.

7. Перевірка кандидатів на посади

1. НПП «Черемоський» з метою реалізації цієї Програми в рамках процедур добору персоналу здійснює перевірки кандидатів на посади, що вразливі до корупційних ризиків.
2. Перевірка кандидатів на посади проводиться з метою:
1) встановити, чи не викликає укладення трудового договору з кандидатом корупційні ризики для НПП «Черемоський»;
2) встановити, чи не призведе укладення трудового договору з кандидатом до порушення антикорупційного законодавства;
3) переконатися у тому, що кандидат зобов’язується дотримуватися вимог цієї Програми.
3. Рішення про укладення трудового договору приймається з урахуванням вимог антикорупційного законодавства.
4. Перевірки кандидатів на посади, що вразливі до корупційних ризиків, здійснює Уповноважений. За результатами перевірки Уповноважений готує для керівника Компанії обґрунтований висновок про наявність чи відсутність корупційних ризиків.
5. Порядок здійснення перевірки кандидатів на посади та перелік посад, що вразливі до корупційних ризиків, визначає НПП «Черемоський».
6. Матеріали перевірки кандидатів на посади, що вразливі до корупційних ризиків, зберігаються в особових справах протягом всього строку їх зберігання.
VII. Повідомлення, їх перевірка та відповідальність
1. Повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»
1. НПП «Черемоський» створює сприятливі умови для викривачів та формує повагу до викривачів як частину ділової культури НПП «Черемоський».
2. НПП «Черемоський» забезпечує викривачам умови для здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Повідомлення) шляхом:
1) обов’язкового створення та забезпечення функціонування каналів, через які особа може здійснити Повідомлення, гарантовано зберігаючи свою анонімність (далі - Канали повідомлень), за необхідності - через Єдиний портал повідомлень викривачів;
2) визначення відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» внутрішніх процедур і механізмів прийняття та розгляду Повідомлень, перевірки та належного реагування на них;
3) надання методичної допомоги та консультацій щодо здійснення Повідомлення потенційним викривачам;
4) впровадження механізмів заохочення та формування культури Повідомлення;
5) дотримання прав та гарантій захисту викривачів.
3. Викривачі самостійно визначають, які Канали повідомлень використовувати для здійснення Повідомлення.
4. Викривачам гарантується конфіденційність в порядку та на умовах, визначених Законом України «Про запобігання корупції».
5. Особа може здійснити Повідомлення без зазначення авторства (анонімно).
6. Інформація про Канали повідомлень доводиться до відома усіх працівників, в тому числі під час прийняття на роботу, розміщується на інформаційних стендах НПП «Черемоський» та на вебсайті Компанії (за наявності).
7. Повідомлення повинно містити фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України «Про запобігання корупції», які можуть бути перевірені.
8. Анонімне Повідомлення підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.
2. Права та гарантії захисту викривача
1. Викривання є почесним правом кожного працівника НПП «Черемоський».
2. Викривач має права та гарантії захисту, передбачені статтями 53-3-53-8 Закону України «Про запобігання корупції», зокрема:
1) подавати докази на підтвердження свого Повідомлення;
2) отримувати підтвердження прийняття і реєстрації Повідомлення;
3) на конфіденційність;
4) отримувати інформацію про стан та результати розгляду, перевірки та/або розслідування інформації за фактом повідомленої ним інформації;
5) на звільнення від юридичної відповідальності за здійснення Повідомлення, поширення зазначеної у Повідомленні інформації, незважаючи на можливе порушення таким Повідомленням своїх трудових, цивільних чи інших обов’язків або зобов’язань;
6) на звільнення від цивільно-правової відповідальності за майнову та/або моральну шкоду, завдану внаслідок здійснення Повідомлення, крім випадку здійснення завідомо неправдивого повідомлення.
3. Права викривача виникають з моменту здійснення Повідомлення, яке містить фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України «Про запобігання корупції», які можуть бути перевірені.
4. Викривачу забезпечуються гарантії захисту його прав у порядку та на умовах, встановлених у Законі України «Про запобігання корупції».
5. Заборонено розкривати інформацію про особу викривача, його близьких осіб або інші дані, які можуть ідентифікувати особу викривача, його близьких осіб, третім особам, які не залучаються до розгляду, перевірки та/або розслідування повідомлених ним фактів, а також особам, дій або бездіяльності яких стосуються повідомлені ним факти, крім випадків, установлених законом.
6. Доступ до інформації про викривачів має лише керівник НПП «Черемоський», Уповноважений та визначені ним працівники, які задіяні в процесі прийняття та розгляду Повідомлень в НПП «Черемоський».
7. У разі витоку конфіденційної інформації про викривача Уповноважений, керівник НПП «Черемоський» за заявою такої особи або за власною ініціативою повинен невідкладно вжити всіх заходів для уникнення настання негативних наслідків для викривача, пов’язаних з таким розголошенням.
8. НПП «Черемоський» забороняє залякування, приниження чи переслідування викривачів, застосування до них інших негативних заходів впливу (відмови у прийнятті на роботу; звільнення чи примушення до звільнення; притягнення до дисциплінарної відповідальності; інших заходів, в тому числі формально правомірних рішень і дій, які носять вибірковий характер, зокрема, не застосовуються до інших працівників у подібних ситуаціях та/або не застосовувалися до працівника у подібних ситуаціях раніше) або погрози у застосуванні таких заходів впливу.
9. Викривач не може бути звільнений чи примушений до звільнення, притягнутий до дисциплінарної відповідальності, підданий іншим негативним заходам впливу або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з Повідомленням.
10. Засновники (учасники), керівник, органи управління, посадові особи усіх інших рівнів, Уповноважений в межах своїх повноважень забезпечують умови для захисту викривачів.
11. Права та гарантії захисту викривачів поширюються на близьких осіб викривача.
3. Повідомлення про можливі факти порушень цієї Програми
1. Працівники та особи, які навчаються у НПП «Черемоський» або виконують певну роботу, представники, а також ділові партнери НПП «Черемоський» можуть повідомити про виявлені ознаки порушень цієї Програми, факти підбурення працівників, керівника, посадових осіб усіх рівнів, членів органів управління НПП «Черемоський» до вчинення корупційних або пов’язаних із корупцією порушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» безпосередньо керівнику НПП «Черемоський», Уповноваженому шляхом направлення електронного повідомлення на адресу електронної пошти Уповноваженого [email protected].
2. Порядок розгляду таких повідомлень, взаємодії із заявником, гарантії забезпечення конфіденційності інформації про заявника та захисту його прав визначаються внутрішнім документом Компанії.
4. Проведення внутрішніх розслідувань
1. У разі надходження Повідомлення або виявлення ознак вчинення членом органу управління, посадовою особою, працівником або представником НПП «Черемоський» корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України «Про запобігання корупції» або цієї Програми Уповноважений здійснює попередню перевірку отриманої (виявленої) інформації відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» та внутрішніх документів Компанії.
2. У разі, якщо отримана (виявлена) інформація про вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України «Про запобігання корупції» стосується дій або бездіяльності керівника НПП «Черемоський», таку інформацію без проведення попередньої перевірки Уповноважений у триденний строк надсилає суб’єкту, уповноваженому здійснювати її розгляд чи розслідування, з урахуванням підслідності, визначеної статтею 216 Кримінального процесуального кодексу України, та положень, передбачених статтею 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а копію відповідного листа надсилає до Національного агентства з питань запобігання корупції, у разі, якщо воно не є суб’єктом, уповноваженим на розгляд інформації.
Отримана (виявлена) інформація також надсилається суб’єкту, до повноважень якого належить призначення (обрання) та звільнення з посади керівника НПП «Черемоський».
3. У разі надходження Повідомлення або виявлення ознак вчинення Уповноваженим корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України «Про запобігання корупції» або цієї Програми попередня перевірка такої інформації здійснюється відповідно до внутрішніх документів НПП «Черемоський».
4. За результатами попередньої перевірки приймається таке (такі) рішення:
1) вжити заходів щодо припинення виявленого порушення;
2) призначити проведення внутрішнього розслідування у разі підтвердження викладених у Повідомленні (виявлених) фактів або необхідності подальшого з’ясування їх достовірності;
3) у разі виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення негайно, протягом 24 годин, письмово повідомити про його вчинення спеціально уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції;
4) закрити провадження у разі не підтвердження викладених у Повідомленні (виявлених) фактів.
5. Метою внутрішнього розслідування є перевірка фактичних даних про можливе вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України «Про запобігання корупції» або цієї Програми.
6. Внутрішнє розслідування проводить комісія.
7. До складу комісії обов’язково включається Уповноважений, за винятком випадків, коли розслідування призначається за наслідками виявлення фактів чи отримання інформації про вчинення Уповноваженим корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України «Про запобігання корупції» або цієї Програми.
8. Усі посадові особи та працівники НПП «Черемоський», незалежно від займаної посади, зобов’язані сприяти проведенню внутрішнього розслідування, а також надавати необхідні наявні документи та матеріали.
9. Посадова особа або працівник НПП «Черемоський», щодо якого проводиться внутрішнє розслідування, може бути тимчасово відсторонений від роботи (за наявності підстав, передбачених законодавством) або іншим чином обмежений в доступі до матеріальних, інформаційних та інших ресурсів НПП «Черемоський» на час проведення внутрішнього розслідування на підставі рішення керівника НПП «Черемоський» або, якщо розслідування стосується керівника НПП «Черемоський», на підставі відповідних контролюючих органів.
10. За результатами внутрішнього розслідування приймається таке (такі) рішення:
1) вжити заходів щодо припинення виявленого порушення;
2) застосувати дисциплінарне стягнення до винних осіб;
3) визначити способи усунення причин та умов вчинення порушення, спричинених ним наслідків, здійснити заходи щодо запобігання таким порушенням у майбутньому;
4) здійснити заходи щодо відновлення прав і законних інтересів осіб та відшкодування збитків, шкоди, завданої фізичним та юридичним особам внаслідок допущених порушень;
5) передати матеріали до органу досудового розслідування у разі встановлення ознак кримінального правопорушення або до інших органів, уповноважених реагувати на виявлені правопорушення.
11. Строк проведення внутрішнього розслідування не повинен перевищувати 30 (тридцять) календарних днів з дня завершення попередньої перевірки. Якщо у зазначений строк перевірити повідомлену (виявлену) інформацію неможливо, керівник НПП «Черемоський» продовжує строк внутрішнього розслідування до 45 днів.
12. Порядок проведення внутрішніх розслідувань визначає НПП «Черемоський».
13. Уповноважений має доступ до матеріалів проведених внутрішніх розслідувань, які зберігаються не менше ніж 5 років.
5. Дисциплінарна відповідальність за порушення цієї Програми
1. За порушення положень цієї Програми до працівників НПП «Черемоський» застосовуються заходи дисциплінарної відповідальності згідно з законодавством, правилами внутрішнього трудового розпорядку НПП «Черемоський», положеннями трудових договорів.
2. Кадрова служба НПП «Черемоський» надсилає до Національного агентства з питань запобігання корупції завірену паперову копію рішення (наказу) керівника НПП «Черемоський» про накладення дисциплінарного стягнення та інформаційну картку до розпорядчого документа про накладення (скасування розпорядчого документа про накладення) дисциплінарного стягнення на особу за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень з метою внесення відомостей про накладення дисциплінарного стягнення за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.
3. Керівник НПП «Черемоський» забезпечує вжиття заходів за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення.
VIII. Нагляд, контроль, внесення змін до цієї Програми
1. Нагляд і контроль
1. Уповноважений здійснює нагляд і постійний контроль за дотриманням цієї Програми засновниками (учасниками), керівником, членами органів управління, посадовими особами усіх рівнів, працівниками та представниками НПП «Черемоський».
2. Нагляд і контроль за дотриманням цієї Програми Уповноважений здійснює шляхом:
1) розгляду і реагування на Повідомлення;
2) здійснення перевірок діяльності працівників НПП «Черемоський» щодо виконання (реалізації) цієї Програми;
3) проведення перевірок організаційно-розпорядчих документів, правочинів, інших документів НПП «Черемоський», передбачених цією Програмою, а також їх проєктів на наявність корупційних ризиків;
4) здійснення періодичного моніторингу виконання цієї Програми.
НПП «Черемоський» може визначити порядок здійснення планових та позапланових перевірок діяльності працівників НПП «Черемоський», порядок проведення перевірок документів, а також додаткові форми нагляду і контролю за дотриманням цієї Програми, зважаючи на специфіку своєї діяльності.
3. Якщо під час здійснення нагляду або контролю за дотриманням цієї Програми Уповноважений виявить ознаки вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед керівником НПП «Черемоський» проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому цією Програмою та внутрішніми документами НПП «Черемоський».
4. Уповноважений не рідше ніж один раз на рік в строки та у порядку, що визначені керівником НПП «Черемоський», готує звіт за результатами моніторингу виконання цієї Програми (далі - Звіт). До такого звіту прирівнюється щорічна оцінка результатів впровадження заходів, передбачених цією Програмою.
5. Звіт повинен включати інформацію щодо:
1) стану виконання заходів, визначених цією Програмою;
2) результатів впровадження заходів, визначених цією Програмою;
3) виявлених порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції», цієї Програми, заходів, вжитих для усунення таких порушень та запобігання їх вчиненню у майбутньому;
4) кількості проведених перевірок, внутрішніх розслідувань, їх результатів;
5) фактів порушення гарантій незалежності Уповноваженого;
6) стану виконання заходів, спрямованих на усунення або мінімізацію корупційних ризиків;
7) проведених навчальних заходів з питань запобігання та виявлення корупції та стану засвоєння отриманих знань;
8) співпраці з викривачами;
9) нововиявлених корупційних ризиків;
10) пропозицій і рекомендацій.
6. Звіт може містити іншу інформацію, що стосується реалізації цієї Програми.
7. Узагальнені результати моніторингу виконання цієї Програми розміщуються у загальному відкритому доступі для працівників НПП «Черемоський», а також на офіційному вебсайті НПП «Черемоський» (за наявності).
8. Уповноважений забезпечує не рідше ніж один раз на рік організацію здійснення оцінки результатів впровадження заходів, передбачених цією Програмою.
9. Результати оцінки узагальнюються Уповноваженим у письмовому звіті, який він передає керівнику НПП «Черемоський».
10. Оцінка результатів впровадження заходів, передбачених цією Програмою, проводиться за критеріями, визначеними Уповноваженим, та має містити інформацію в обсязі не меншому, ніж передбачений для Звіту.
2. Внесення змін до цієї Програми

1. Керівник НПП «Черемоський» забезпечує організацію механізмів зворотного зв’язку та інші внутрішні процеси, спрямовані на підтримку та постійне вдосконалення цієї Програми.

2. Ця Програма переглядається у таких випадках:
1) за результатами:
оцінювання корупційних ризиків у діяльності НПП «Черемоський»;
здійснення нагляду і контролю за дотриманням цієї Програми, а також оцінки результатів впровадження передбачених нею заходів;
2) у разі внесення до законодавства, в тому числі антикорупційного, змін, які впливають на діяльність НПП «Черемоський»;
3) у разі змін в організаційній структурі та процесах НПП «Черемоський» (за необхідності).
3. Ініціатором внесення змін до цієї Програми може бути Уповноважений, а також засновники (учасники), керівник (виконавчий орган), наглядова рада, посадові особи усіх рівнів, працівники НПП «Черемоський».
4. Пропозиції щодо внесення змін до цієї Програми подаються Уповноваженому, який їх вивчає та систематизує.
5. Раз на рік Уповноважений надає керівнику НПП «Черемоський» узагальнення пропозицій щодо внесення змін до цієї Програми та надає свої рекомендації щодо їх врахування або відхилення.
6. Керівник НПП «Черемоський», отримавши від Уповноваженого узагальнення пропозицій щодо внесення змін до цієї Програми, ініціює проведення їх відкритого обговорення працівниками (трудовим колективом).
7. У випадках, коли засновники (учасники) або Уповноважений наполягають на терміновому внесенні певних змін до цієї Програми, керівник НПП «Черемоський» у найкоротший строк, але не пізніше 10 днів з дня надходження таких пропозицій, ініціює проведення відповідного обговорення.
8. У разі схвалення пропозицій щодо внесення змін до цієї Програми засновниками (учасниками) та працівниками (трудовим колективом) НПП «Черемоський» керівник НПП «Черемоський» своїм рішенням (наказом) затверджує відповідні зміни, які є невід’ємною частиною цієї Програми.
9. Зміни до цієї Програми не можуть встановлювати стандарти та вимоги нижчі, ніж передбачені Законом України «Про запобігання корупції» та Типовою антикорупційною програмою юридичної особи, затвердженою наказом Національного агентства з питань запобігання корупції.

Провідний юрисконсульт Марина ЯКИВ'ЮК

Додаток
до Антикорупційної програми
НПП «Черемоський»
(пункт 9 глави 2 розділу І)

ЗМІСТ
антикорупційної програми юридичної особи
Преамбула (цінності) 1
І. Загальні положення 1
1. Визначення термінів 1-2
2. Мета та сфера застосування 2-3
3. Відповідальне лідерство, ділова репутація та доброчесність 3-4
4. Норми професійної етики 161
II. Права, обов’язки, заборони 161
1. Права та обов’язки засновників (учасників), керівника,
членів органів управління, посадових осіб усіх рівнів,
працівників (крім Уповноваженого) та представників Компанії

161
2. Заборонені корупційні практики 162
III. Правовий статус Уповноваженого та підпорядкованих йому працівників 163
1. Загальні положення 163
2. Обов’язки та права Уповноваженого 163
3. Гарантії незалежності 166
IV. Управління корупційними ризиками 167
V. Просвітницькі заходи 167
1. Періодичне навчання з питань запобігання і виявлення корупції 167
2. Надання працівникам роз’яснень та консультацій Уповноваженим 168

VI. Заходи запобігання та перевірки 168
1. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 168
2. Взаємодія з діловими партнерами 170
3. Політика та процедури ділової гостинності. Подарунки 171
4. Благодійна та спонсорська діяльність 171
5. Підтримка політичних партій 172
6. Перевірка під час укладення правочинів про злиття або поглинання 172
7. Перевірка кандидатів на посади 173

VII. Повідомлення, їх перевірка та відповідальність 173
1. Повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних
з корупцією правопорушень, інших порушень
Закону України «Про запобігання корупції»
173
2. Права та гарантії захисту викривача 174
3. Повідомлення про можливі факти порушень цієї Програми 175
4. Проведення внутрішніх розслідувань 175
5. Дисциплінарна відповідальність за порушення цієї Програми 176

VIII. Нагляд, контроль, внесення змін до цієї Програми 176
1. Нагляд і контроль 176
2. Внесення змін до цієї Програми 177

ЗВІТ
про виконання Плану заходів з питань проявам корупції в Національному природному парку «Черемоський»
за 2023 рік

Пункт 1 виконано.

Питання щодо виконання антикорупційного законодавства та ефективності реалізації заходів, спрямованих на запобігання та протидію корупції, постійно піднімалося на оперативних нарадах, які проводилися керівництвом Національного природного парку «Черемоський» (надалі – НПП «Черемоський»).
НПП «Черемоський» постійно вживаються організаційні заходи по дотриманню працівниками парку Загальних правил етичної поведінки та вимог Розділу VI «Правила етичної поведінки» Закону України «Про запобігання корупції».

Пункт 2 виконано.

З метою виявлення в чинних наказах НПП «Черемоський» та проектах наказів НПП «Черемоський» факторів/чинників, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, підготовки рекомендацій стосовно їх усунення уповноваженими з питань запобігання та протидії корупції НПП «Черемоський», проводиться обов’язковий антикорупційний експертний аналіз таких документів. Він полягає у виявленні в наказах НПП «Черемоський», проектах наказів НПП «Черемоський» положень, які самостійно чи у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією.

Пункт 3 виконано.

За звітний період до НПП «Черемоський» не надходили звернення громадян, що стосуються зловживання службовим становищем працівниками НПП «Черемоський», запобігання корупційним та економічним правопорушенням в НПП «Черемоський».
За звітний період не виявлено фактів порушення вимог статей 23-24 Закону України «Про запобігання корупції» стосовно одержання працівниками НПП «Черемоський» від фізичних, юридичних осіб безоплатно грошових коштів або іншого майна, нематеріальних активів, майнових переваг, пільг чи послуг, крім випадків, передбачених законами або чинними міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.
Для недопущення випадків виникнення конфлікту інтересів та усунення обставин, що можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів, співробітникам НПП «Черемоський» доведено перелік факторів, які необхідно брати до уваги при самостійному визначенні наявності (відсутності) конфлікту інтересів, а також моменту його виникнення.
В НПП «Черемоський» постійно вживаються організаційно-профілактичні та превентивні заходи щодо виявлення конфлікту інтересів та сприятливих умов для вчинення корупційних правопорушень, правопорушень пов’язаних з корупцією під час виконання працівниками НПП «Черемоський» своїх функціональних обов’язків:
здійснюється планування діяльності й організація роботи щодо запобігання та виявлення конфлікту інтересів, внесення відповідних заходів до планів роботи НПП «Черемоський»;
забезпечується проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави, перевірка їх на наявність конфлікту інтересів, обов’язкове письмове ознайомлення із заборонами та обмеженнями щодо використання службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, одержання подарунків (пожертв), роботи близьких осіб, а також про своєчасне врегулювання конфлікту інтересів.

Пункт 4 виконано.

Для отримання від громадян повідомлень про порушення вимог антикорупційного законодавства в НПП «Черемоський» використовується телефонна лінія (03738) 2-12-58, що працює в робочі дні з 8.45. до 16.45, в п’ятницю з 8.45 до 16.00. У веб-порталі Національний природний парк «Черемоський» розміщена адреса та контактні телефони парку, адреса електронної пошти, функціонує рубрика «Запобігання проявам корупції», яка поповнюється інформацією.
В період 2023 року у зв’язку з відновленням подання е-декларацій, доступ до реєстру НАЗК відкрито. При проведенні перевірки порушень не виявлено.

Пункт 5 виконано.

Для працівників НПП «Черемоський» проведено внутрішні навчання з питань запобігання та протидії корупції згідно вимог Закону України «Про запобігання корупції».
НПП «Черемоський» забезпечується оприлюднення інформації, визначеної статтею 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» на веб-порталі НПП «Черемоський».

Пункт 6 виконано.

НПП «Черемоський» здійснював постійний моніторинг та відслідковував зміни в законодавстві на офіційних веб-порталах.

Пункт 7 виконано.

НПП «Черемоський» проводилася інформаційно-роз’яснювальна робота з антикорупційної тематики, серед населення поширювалася ідея нетерпимості до проявів корупції, пропагувалася перевага правомірної поведінки, результати боротьби з проявами корупції висвітлювалися у засобах масової інформації.

Провідний юрисконсульт
НПП «Черемоський» Марина ЯКИВЮК

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор НПП «Черемоський»
________________________ Роман ЄРЕМА
«_______»_______________ 2023 року

ПЛАН РОБОТИ
уповноваженого з антикорупційної діяльності на 2024 рік
Національного природного парку
«Черемоський»


з/п
Назва заходу Строк виконання Відповідальний за
виконання Відмітка
про виконання

І. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ

1. Організація контролю за здійсненням заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Національному природному парку «Черемоський» (далі – НПП «Черемоський»). протягом року уповноважений з антикорупційної діяльності
2. Участь у навчальних заходах (професійні (сертифікатні) та короткострокові програми, онлайн курси, семінари, тренінги тощо) з підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції та забезпечення доброчесності в НПП «Черемоський». протягом року уповноважений з антикорупційної діяльності
ІІ. ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ, МЕТОДИЧНОЇ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
3. Організація методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства в НПП «Черемоський». протягом року уповноважений з антикорупційної діяльності
4. Проведення інструктажу щодо ознайомлення з основними вимогами, обмеженнями та заборонами, встановленими Законом України «Про запобігання корупції» (далі - Закон) для новопризначених працівників. не пізніше від дня призначення працівника уповноважений з антикорупційної діяльності
5. Надання консультативної допомоги в заповненні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація), повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунку. протягом року уповноважений з антикорупційної діяльності
6. Здійснення моніторингу змін до антикорупційного законодавства з метою своєчасного корегування заходів, направлених на запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушень, аналіз судової практики (судових рішень, узагальнень Верховного Суду, практики ЕСПЛ тощо). протягом року

уповноважений з антикорупційної діяльності
ІІІ. ВИЯВЛЕННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ, СПРИЯННЯ ЙОГО ВРЕГУЛЮВАННЮ
7. Візування проєктів наказів (розпоряджень) з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, а також проєктів наказів (розпоряджень) з кадрових питань (особового складу). протягом строку встановленого відомчим актом організації

уповноважений з антикорупційної діяльності
8. Підготовка проєктів розпорядчих документів щодо врегулювання конфлікту інтересів протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої особи реального чи потенційного конфлікту інтересів уповноважений з антикорупційної діяльності
9. Проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів відповідального суб'єкта та надання інформації про них керівнику організації. протягом року
уповноважений з антикорупційної діяльності
ІV. ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ
10. Організація подання суб'єктами декларування декларацій за минулий рік. 31.01.2024
31.03.2024
01.04.2024 уповноважений з антикорупційної діяльності
11. Проведення перевірки факту подання суб'єктами декларування декларації.
у строки, встановлені чинним законодавством уповноважений з антикорупційної діяльності
12. Повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання суб'єктами декларування декларацій у визначеному законодавством порядку. протягом трьох робочих днів з дня виявлення такого факту уповноважений з антикорупційної діяльності
V. ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
13. Проведення перевірок у підпорядкованих структурних підрозділах (філіях, відділеннях), що належать до сфери управління НПП «Черемоський». за потреби уповноважений з антикорупційної діяльності
14. Проведення службового розслідування з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону в інший спосіб за поданням спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції або приписом НАЗК. у строки, встановлені чинним законодавством
уповноважений з антикорупційної діяльності
15. Повідомлення директора НПП «Черемоський», НАЗК, інших спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції.

протягом року уповноважений з антикорупційної діяльності
16. Здійснення моніторингу офіційного вебпорталу «Судова влада України», Єдиного державного реєстру судових рішень з метою отримання інформації щодо результатів розгляду відповідної справи судом у разі отримання офіційної інформації стосовно вчинення працівником організації корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією у разі потреби уповноважений з антикорупційної діяльності

17. Здійснення контролю за направленням відділом кадрів НПП «Черемоський» завіреної паперової копії розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення та інформаційної картки до розпорядчого документа до Національного агентства стосовно працівника за вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення. у день підписання відповідного розпорядчого документа уповноважений з антикорупційної діяльності

18. Ведення обліку працівників організації, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією. протягом року уповноважений з антикорупційної діяльності
VI. ЗДІЙСНЕННЯ РОЗГЛЯДУ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО КОРУПЦІЮ ТА ЗАХИСТУ ВИКРИВАЧІВ
19. Організація роботи внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону. протягом року
уповноважений з антикорупційної діяльності
Внутрішні канали повідомлення про корупцію створені та функціонують (офіційний вебсайт, засоби електронного зв'язку). Інформацію про внутрішні канали розміщено на офіційному вебсайті НПП «Черемоський».
20. Розроблення та затвердження внутрішньої процедури та механізму прийняття та розгляду повідомлень про корупцію, внесених викривачами. протягом року уповноважений з антикорупційної діяльності
21. Отримання та організація розгляду повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону. у строки, визначені законодавством уповноважений з антикорупційної діяльності
22. Ведення обліку повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону. протягом року уповноважений з антикорупційної діяльності
23. Ведення обліку викривачів, які звернулися за захистом до уповноваженого з антикорупційної діяльності.

протягом року уповноважений з антикорупційної діяльності
24. Інформування директора НПП «Черемоський» щодо необхідності дотримання трудових прав викривача у разі потреби уповноважений з антикорупційної діяльності
VII. ВЗАЄМОДІЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ З РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
25. Забезпечення адміністрування розділу з питань запобігання корупції на офіційному вебпорталі НПП «Черемоський» протягом року уповноважений з антикорупційної діяльності Забезпечено своєчасне висвітлення питань, пов'язаних із запобіганням корупції.
VIII. ІНШЕ

26. Підготовка та подання на погодження директору НПП «Черемоський» проєкту плану роботи уповноваженого з антикорупційної діяльності на 2025 рік. грудень 2024 року уповноважений з антикорупційної діяльності

Уповноважений з антикорупційної діяльності
НПП «Черемоський»

Марина ЯКИВЮК